Arkivens
   dag
2018

   2019
   2020
   2021

Årsmöte 12/9 2021
(Årsmöte 25/3 2021)
Årsmöte 16/9 2020
Årsmöte 20/3 2019
Årsmöte 2018

Protokoll 2020

 

Danderyds Arkivförening

Föreningens motto: Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.

Aktuellt från Danderyds arkivförening

Nästa styrelsemöte: Måndagen 14 juni 2021 kl. 11.00
Plats: Djursholms vattentorn
(i eller utanför, bestäms på plats)
Ärenden: Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna
Om Du vill att styrelsen skall behandla någon särskild fråga: kontakta ordföranden Monica Frumerie (kontaktuppgifter i gula rutan)

Senaste styrelsemöte: Onsdagen 26 maj 2021 kl. 11.00
Plats: Djursholms vattentorn
(i eller utanför, bestäms på plats)
Ärenden:
Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna
Om Du vill att styrelsen skall behandla någon särskild fråga: kontakta ordföranden Monica Frumerie (kontaktuppgifter i gula rutan)

Styrelsemöte: Onsdagen den 28 april 2021 kl 10.00
Styrelsen sammanträdde för att gå igenom aktuella frågor.
Styrelsen beslöt bl.a. att tillställa varje förening som svarat på Arkivföreningens pandemienkät, den sammanställning av svaren som presenterats vid årsmötet och sedan styrelsens möte den 25 mars. Uppdraget att genomföra utsändningen gavs till föreningens ordförande och Jan Löfgren.
Styrelsen beslöt också att genomföra ett icke-protokollfört arbetsmöte i Djursholms vattentorn den 10 maj kl 10.00 för att gå igenom placeringens av de cirka 180 föreningarnas kapslar i arkivet. (Genomfördes.)

Styrelsemöte: Torsdagen den 25 mars 2021 kl 10.30
Styrelsen sammanträdde i omedelbar anslutning till årsmötet som ajournerats till 12 september,
Vid årsmötet hade Gunnar Andrén redovisat slutsatserna av föreningens enkät om pandemiåret 2021.
Styrelsen beslöt att enkäten skulle offentliggöras vid en presskonferens i Djursholms Vattentorn den 31 mars kl. 10.00 dit Mitt i Danderyd och andra medier skulle bjudas in. (Genomfördes.)
Styrelsen beslöt också att bjuda in ledningen för Danderyds kultur- och fritydsförvaltning, kulturchefen Magnus Arfvedson och kultursekreteraren  Jenny Pedersen, till en djuplodande information (digital, på teams) måndagen den 12 april kl.10.00. (Genomfördes.)

Styrelsemöte: Onsdagen den 24 februari 2021 kl 13.00
Genomgång av föreningsenkäten om hur covid-19-pandemin påverkade föreningarna i Danderyd 2020
Styrelsen sammanträdde i renoverade Djursholms vattentorn. På grund av regeringens påbjudna covid-19-restriktioner arrangerades styrelsemötet så coronasäkert som över huvud taget var möjligt, med smittosäkert avstånd mellan de deltagarna.
Föredragningslistan innefattade sedvanliga rapporter utöver redogörelse för styrelseledamoten Börje Åbergs frånfälle.
Viktigaste fråga var redovisningen av arkivföreningens enkät bland 63 föreningar i Danderyd om hur pandemiåret 2020 påverkat föreningarnas verksamhet. Totalt hade 36 föreningar svarat.
För rapporteringen svarar föreningens enkätansvariga, ordföranden och Jan Löfgren.
Styrelsen beslutade att utse Gunnar Andrén att till nästa styrelsemöte (25 mars) analysera enkäten och komma med slutsatser.

Sorgligt besked: Styrelseledamoten Börje Åberg avliden (5 januari 2021)
Styrelsen för Danderyds arkivförening har den smärtsamma plikten att tillkännage att styrelsekamraten sedan 2005, Börje Åberg Danderyd, har avlidit, drabbad av covid-19.

Börje Åberg, som varit aktiv i Danderyds SK i flera decennier, deltog så sent som den 7 december 2020 i styrelsens möte utanför Vattentornet i Djursholm, ett möte som hölls, utomhus just för att minska risken för smittspridning.
På Danderyds SK:s hemsida finns minnesord om Börje Åberg.

Styrelsemöte måndagen den 7 december 2020 kl 13.00 (ändrat från 10.00)

Styrelsemötet ägde rum utomhus vid Djursholms vattentorn.
På grund av regeringens påbjudna covid-19-restriktioner arrangerades styrelsemötet så coronasäkert som över huvud taget är möjligt. Högst åtta deltagare förstås, man skulle vara frisk och ta på sig lämpliga kläder (enligt ordföranden finns inget dåligt väder för riktiga friluftsmänniskor).
Styrelsen träffade beslut om att genomföra en föreningsenkät bland föreningens medlemmar enligt ett utkast som Gunnar Andrén tillställtt föreningens styrelse. Denna beslutade - trots vädrets synnerligen ogynnsamma sätt att bete sig - att ordföranden och Jan Löfgren skulle slutligt utforma enkäten och sända den till så många föreningar som möjligt.
Vid mötet överlämnade styrelseledamoten Börje Åberg värdefull information om hur Danderyds SK är indelad i olika sektioner, vilka samarbetar men har eget ansvar för sin verksamhet.

Mötet genomfördes under vad som antytts kan sägas vara spartanska förhållanden, blåst, regn och kyla, och ett särskilt tack går till sekreteraren Gunilla Peterson som lyckades teckna ned vad som förevar trots stelfrusna fingrar och till ordföranden som höll reda på alla papper vilka dansade runt i blåsen.

Vid mötet fick också förra ordföranden i Danderyds Arkivförening Anita Andersson ta emot presenter, dels för att hon uppnått rekorderlig ålder under året, dels för många års träget arbete inom föreningens styrelse.

Slutligen erinrade Gunnar Andrén om att just på dagen för 50 år sedan, den 7 december 1970, hade stadsfullmäktige i dåvarande Djursholms stads fullmäktige, som även innefattade f.d. Stocksunds köping sedan 1 januari 1968, fått ta ställning till ett förslag från drätselkammaren (då namnet på kommunstyrelsen) om att låta riva Djursholms vattentorn eftersom det ansågs vara "ett tillhåll" men att detta förslag avvisats efter votering. Tack och lov!

Vad hände i Danderyds föreningen under pandemiåret 2020?

Ett ärende som styrelsen kommer att behandla den 7 december vid utomhusmötet är en enkät till alla Danderyds föreningar om vad corona-pandemin 2020 har betytt för verksamheten i just Din förening i Danderyd.
Svarsmaterialet kommer sedan att samlas - det blir historiskt intressant i den framtid som trots allt kommer - och bearbetas av Danderyds föreningsarkiv och förvaras i nyrenoverade Djursholms Vattentorn så att man om tio, tjugo, trettio eller kanske 100 år kan få reda på: Så var det 2020.
Det är ett av Danderyd Arkivförenings bidrag till Danderyds historia. /GA

För 50 år sedan: Fullmäktige beslutade att inte riva Djursholms vattentorn!
Vid stadsfullmäktiges sammanträde i Djursholm/Stocksund den 7 december 1970 - för femtio år sedan - hade dåvarande majoriteten p drätselkammaren (den tidens kommunstyrelse) - alla utom en - föreslagit att Djursholms vattentorn från 1890 skulle rivas.
Men det blev tvärtom.
Efter votering beslutade fullmäktiges majoritet att Vattentornet tvärtom skulle bevaras och rustas upp.
På Arkivens dag 2019 berättade förre riksdagsmannen Gunnar Andrén mer om detta dramatiska skede och beslut, Läs!

Djursholms vattentorn renovering i slutskedet
Sedan den 27 mars 2020 har Djursholms vattentorn genomgått en omfattande renovering. Föreningens ordförande Monica Frumerie meddelade den 22 november 2020 att slutbesiktning skulle äga fredagen den 28 november vilket också har skett. Danderyds Arkivförening företräddes av styrelseledamoten Jan Löfgren..
NU vidtar en omfattande återflyttning till Vattentornet av allt det arkivmaterial som varit magasinerat sedan våren 2020 i stora containrar.
När detta stora arbete är slutfört - om det någonsin blir klart, få ting är så ständigt levande som ett bra arkiv - kommer styrelsen för Arkivföreningen att informera föreningar och andra intresserade om detta.

Monica Frumerie omvaldes som
ordförande vid DAF:s årsmöte den 17 september 2020
Vid det från den 25 mars 2020 uppskjutna årsmötet som ägde rum utomhus
torsdagen den 17 september omvaldes Monica Frumerie som ordförande
och nyvaldes Charlotta Malm, Djursholm, till ny ledamot i styrelsen efter
Anita Andersson, Enebyberg.
Övriga styrelseledamöter - Pirjo Andersson, Stocksund, Jan Falk, Stocksund,
Jan Löfgren, Enebyberg, Gunilla Peterson, Enebyberg, och Börje Åberg, Danderyd, - omvaldes.

Årsmötet beviljade också 2019 års styrelse ansvarsfrihet samt fastställde verksamhetsberättelsen
och den ekonomiska redovisningen som för 2019 inneburit ett överskott på cirka 2000 kr.

Till revisor omvaldes Göran Bjugård med Frans Fischer som ersättare.

Sammankallande i valberedningen, förra föreningsordföranden, Ulla Löwenhielm, Djursholm, mvaldes och Anita Andersson, Täby, även hon tidigare
ordförande i arkivföreningen, nyvaldes.

Vid det efterföljande konstituerande årsmötet beslöts att adjungera Lars Frumerie som kassör och Gunnar Andrén som hemsidesansvarig.

Vid årsmötet erinrade ordföranden om grundaren av Danderyds arkivförening, hedersordföranden Karin Löfdahl (1935-2020) som nyligen gått bort. Förra ordföranden i föreningen Ulla Löwenhielm talade om Karin Löfdahls roll som initiativtagare 2005 till bildade av Danderyds Arkivförening.

Protokollet från årsmötet.

Arkivföreningens stadgar finns bilagda.

Meddelande 27 augusti 2020:
Vår Hedersordförande Karin Löfdahl (1935-2020) avliden

Förra ordföranden i Danderyds Arkivförening Karin Löfdahl, Stocksund, har avlidit i en ålder av 85 år.


Karin Löfdahl på sin 8o-årsdag 2015 mellan ordförandena i Sällskapet Amorina Kjell Gunnarson och Marie Hafström

Karin Löfdahl var den som 2005 grundande Danderyds arkivförening och 2018 utsågs till Hedersordförande I föreningen.

Till yrket var Karin Löfdahl, född Berggren, bibliotekarie. Hon var anställd vid Stockholms stadsbibliotek.

Än viktigare kan sägas vara hennes insats som översättare av blivande Nobelpristagaren i litteratur Hertha Müller till svenska, långt innan Müller blev ett känt namn för en bredare svensk publik. När hon 2018 utsågs till Hedersordförande i Danderyds arkivförening höll hon inför styrelsen i Danderyds arkivförening - samlad i Djursholms vattentorn på Nobeldagen 2018 - en föreläsning om just Hertha Mülllers litterära betydelse.

Karin Löfdahl hade stora kunskaper i tyska, fördjupade sådana efter åren i Tyskland som följeslagare till sin make Göran (1935-2000) som var både kulturattaché i Bonn, chef för Svenska Institutet  och vid sin bortgång 2000 chef för Svenska paviljongen vid världsutställningen i Hannover.
.
Karin Löfdahl var under flera mandatperioder kommunfullmäktig (s) i Danderyds kommun, ännu längre verksam som ledamot av kultur- och senare kultur- och fritidsnämnden i Danderyd.

Utöver andra föreningsuppdrag, bland annat som medlem i styrelsen för den nybildade Föreningen Cedergrenska Tornets vänner. skapad för att färdigställa Cedergrenska tornet i Stocksund efter den tillfälliga 86-åriga byggpausen, var Karin Löfdahl också ordförande i Danderyds arbetarekommun under ett antal år.

Från 1980-talets början var Karin Löfdahl ledamot i styrelsen för Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, och Sällskapet första vice ordförande under först Ulla Assarsson-Eklöw (1926-2018), sedan undertecknad Gunnar Andréns ordförandetid och även i början av Kjell Gunnarssons (1930-2020) ordförandetid. Under många år från 2006 var hon redaktör och samlande kraft för Sällskapets vår- och höstprogram.

Karin Lödahl tilldelades 2010 Cedergrenska fondens Hedersstipendium, en ära som hon bland andra delar med FN:s tidigare biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, nämnda Ulla-Assarsson-Eklöw och de senare ordförandena i Sällskapet, Gunnar Andrén, Kjell Gunnarson, Gunhild Sällvin och nuvarande ordföranden Marie Hafström, stocksundsbor som tillsammans med andra stipendiater 1997-2020 på olika sätt gjort viktiga kulturella eller andra insatser för boende i Stocksund och Danderyds kommun.

Karin Löfahl är mycket saknad.

- Gunnar Andrén, f.d ordförande i Sällskapet Amorina och f.d. styrelseledamot i Danderyds arkivförening

16 juli 2020: Specialvisning av Vaxholms arkiv

I regi av Föreningsarkiven i Stockholms län anordnar Stadsarkivet i Vaxholm en specialvisning av sina samlingar den 16 juli.
Från Danderyds Arkivförening deltog ordföranden Monica Frumerie och hemsidesansvarige Gunnar Andrén.
I FSL-skriften Ordna&Vårda har föreningens kanslichef Malena Hofverberg skrivit om Vaxholms fästning och det hot mot Sverige från Ryssland som föranledde bygget.

24 maj 2020 Rapport om Djursholms Vattentorn (under ombyggnad)

Ordföranden i Danderyds arkivförening Monica Frumerie rapporterar att ombyggnads- och reparationsarbetet i Djursholms vattentorn fortskrider. Men som inträffar i alla äldre byggnader - vattentorn från 1890 konstigt nog inte undantagna - påträffas under reparationsarbetet nya omständigheter som gör att de tidigare utsökta planerna måste revideras. Det är vad som nu har inträffat i Djursholms vattentorn, särskilt i golvet som visat sig ha minst tre lager. Nytänkande måste till för att allt skall bli förenligt med de arkivkrav som finns på denna speciella plats där vatten ju saknas.
Det gör, säger Monica Frumerie, att tidpunkten för återinflyttningen av Danderyds arkivförenings hundratals kapslar med oersättligt material om föreningars historia i Danderyd, och som nu förvaras i en container, är - försiktigt uttryckt - oviss.
- Men det viktiga är ju  att Djursholms vattentorn blir en utmärkt plats för framtiden för Danderyds arkivförening och den lokala föreningen Djursholms Forntid och Framtid som håller till i andra delen av vattentornet.

Årsmötet 2020 senarelagt i Danderyds Arkivförening

Årsmöte 2020 i Danderyds arkivförening skulle ha ägt rum
Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 19.00 men ställdes in på grund av corona-krisen.
Pi Eldblom, kassör i den lokala biodlareföreningen, bosatt i Stocksund, skulle ha berätta vid årsmötet i Stocksunds Scoutstuga.

Årsmötet sker under hösten 2020.
På dagordningen:
Godkännande av årsredovisning (för 2019)
Föreningens ekonomi
Revisionsberättelsen för 2019
Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning intill årsmöte 2021

9 maj 2020: Inställd visning för Föreningen Gamla Djursholmare. Tyvärr.

Specialvisning av Vattentornet var planerad för medlemmar i Föreningen Gamla Djursholmare den 9 maj. Men som så mycket annat
detta år: Inställt. Avsikten vara att Monica Frumerie, ordförande i Arkivföreningen, skulle ha berättat om hur vattnet kom till Djursholm. och
Gunnar Andrén, f.d. riksdagsledamot,  om när stadsfullmäktige tänkte besluta att riva Vattentornet
Arrangör var Föreningen Gamla Djursholmare vars ordförande Carl-Erik Eriksson också är vice ordförande i Samfundet Djursholms Forntid och Framtid

Observera!
Sedan den 27 mars 2020 är Djursholms vattentorn stängt under några månader för underhåll.

18 maj 2020: Inställt styrelsemöte i Danderyds Arkivförening

Styrelsemöte i Danderyds arkivförening var planerat 18 maj
hos Monica och Lars Frumerie, Sunnerbovägen 4 (Klingstaområdet), Danderyd.
Efter e-postsamråd med övriga styrelsen har ordföranden beslutat att senarelägga
styrelsemöte med hänvisning till att det för närvarande inte föreligger brådskande
ärenden:

Styrelsen är däremot fortsatt angelägen om att medlemmar i Arkivföreningen betalar
årsavgiften, 100 kr, till föreningens plusgiro, numret finns i Gula rutan:

För att Arkivföreningen skall kunna fortsätta sin verksamhet för framtiden behövs
aktiva och betalande medlemmar. Din förenings framtid vet vi inte något om, men
vi är mycket intresserade av att dokumentera vad som hänt.

Ett bra tips: Kontakta Monica Frumerie, vår ordförande, kontaktuppgifter i Gula
rutan, för tips om vad som bör göras.

14 november 2020: Arkivens dag 2020

Arkivens Dag 2020 äger rum lördagen den 14 november.
Tema: Röster i arkiven (kan låta spöklikt men är spännande).
Vi återkommer med mer information senare.

22 maj 2020: Visning av Djursholms vattentorn

Det blir visning m.m i Djursholms vattentorn för allmänheten lördagen den 22 maj 2021, från kl 13.00
14.00
Preliminärt program: (Den ännu inte valda styrelsen har självfallet inte kunnat besluta om programmet.)
Monica Frumerie,
ordförande i Arkivföreningen, om hur vattnet kom till Djursholm
Gunnela Mogensen, styrelseledamot Sällskapet Amorina, om arkitekten Rudolf Enblom
Gunnar Andrén, f.d. riksdagsledamot, om när stadsfullmäktige tänkte besluta att riva Vattentornet

Mer inställt;
26 mars 2020: Planerat styrelsemötet kl. 10.00 i Djursholms Vattentorn (konstituerande styrelsemöte efter årsmötet)

Händelser som inträffat inom Danderyds Arkivförening under 2020:

13 januari 2020: Styrelsemöte i Vattentornet, alla ledamöter på plats
Bland annat med ekonomiredovisning för 2019 samt planering av våren 2020
Fråga ställd av ordföranden om föreningens aktivitetsnivå 2019: Genomgående svar bra och lagom
Önskemål om att fler föreningar skall komplettera sina handlingar hos Arkivföreningen
Planering av nya måndagsträffar för att skapa bättre bild av föreningsarkivets tillgångar
(nu är över 180 aktiva och passiva föreningar i Danderyd registrerade, bland de politiska partierna)
Diskussion om ev. remissvar från Danderyds arkivförening på statlig utredning (tas upp 10/2)
Diskussion om hemsidans utformning och önskemål gentemot FSL i Stockholms län (tas också upp 10/2)

19 februari 2020: Styrelsemöte i Vattentornet
Beslut om årsberättelse och ekonomiredovisning för 2019 (kommer att läggas ut på hemsidan före 25 mars 2020)
Planering av våren 2020
Rapport om reparation av Djursholms vattentorn och hur det berör föreningens 1.052 föreningskapslar
Fortsatt diskussion om ev. remissvar från Danderyds arkivförening på statlig utredning (tas upp igen 2 mars)
Rapport om hemsidans utformning och önskemål gentemot FSL i Stockholms län
Styrelsen beslöt att till föreningens ombud vid årsmötet i Föreningsarkiven i Stockholms län den 26 mars 2020 utse Jan Löfgren, Enebyberg, med Gunnar Andrén. Stocksund, som ersättare (och vid val till revisor i länsföreningen)

 2 mars 2020 kl. 10.00 var det styrelsemöte i Djursholms Vattentorn
Mötet leddes av Monica Frumerie, monica.frumerie@gmail.com, som står till tjänst med att berätta om vad som avhandlades, i huvudsak 2019 års verksamhetsberättelse samt planeringen inför det senare inställda årsmötet samt renoveringen av Djursholms vattentorn.

8 mars 2020: Internationella kvinnodagen med Kvinnor i arkivet
Plats: Edsviksvägen 1 A, Danderyd kl 14.00
Seminarieprogram:
I nuvarande Danderyds kommun har funnits rader av framstående kvinnor och kvinnoföreningar.
På Internationella kvinnodagen uppmärksammar och porträtterades några och deras föreningar.
Anita Andersson berättar om Djursholms kvinnliga kommunalförening
Gunilla Peterson berättar om de socialdemokratiska kvinnoklubbarna i Enebyberg
Maud Hoffstedt berättar om Danderyds och Noras Lottaförening
Monica Frumerie berättar om Danderyds slöjdgille

Publiken var könsmässigt blandad, bland annat två män.

Måndagen den 9 mars. Delar av styrelsen för Danderyds arkivförening träffade i Vattentornet Håkan Arfwedson och Jenny Pedersen,  verksamma i kultur- och fritidsförvaltningen i Danderyds kommun.

Underhåll av Vattentornet
Från 27 mars 2020
Tekniska kontoret i Danderyd genomför underhållsarbeten i Vattentornet fram till hösten 2020. Föreningarnas arkiv i Djursholms vattentorn kommer att med början 27 mars placeras i en container utanför vattentornet.
Syftet är att göra arkivet både brand- och vattensäkrare vilket kräver underhåll av golv och väggar.
Också Forntid och Framtids lokaler berörs.
Arkivet innehåller stora mängder omistligt föreningsmaterial, bland annat de politiska partiernas arkiv i Danderyd. Därför behöver lokalerna rustas på många sätt, allt för mot inbrott till åtgärder mot mögel.

Arkivens dag 2019

Arkivens dag 2019 ägde rum den 9 november. I Danderyd hade föreningen anordnat detta arrangemang:

 

Lördagen den 9 november: Arkivens Dag: Gömt och Glömt.
Förre riksdagsmannen och tidigare ordföranden i Sällskapet Amorina Gunnar Andrén berättade den både gömda, glömda men dramatiska historien om när Stadsfullmäktige i Djursholm tänkte besluta att riva Djursholms vattentorn enligt dåvarande Drätselkammarens (numera Kommunstyrelsens) förslag - och vem som räddade det.
Vi har hela historien om vad som hände - och Vattentornet står efter 50 år kvar trots rivningshotet!
Värd med inledande orientering om Arkivföreningens verksamhet var den 9 november Monica Frumerie, ordförande Danderyds Arkivförening.
Föredragshållare Gunnar Andrén, f.d. ordförande i Sällskapet Amorina och numera ledamot i Sällskapets arkivkommitté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra händelser inom Danderyds Arkivförening under 2019:

Torsdag den 12 december 2019: Sedvanlig jullunch för att  summera arkivåret 2019.
Särskilt inbjudna: Karin Löfdahl, föreningens grundare och hedersordförande
samt Ulla Löwenhielm, också tidigare ordförande.
För julutspisningen stod som vanligt Ebba Hermelin. Utmärkt spis!

Måndagen den 9 december 2019: Årets sista styrelsemöte ägde rum i Djursholms Vattentorn.

4-9 november 2019: Arkivföreningens affischer om bl.a. Sällskapet Amorina, Röda Korset i Stocksund och Stocksundsbibliotekets Vänner ställdes ut i Idalagårdens Seniorcenter, Stocksunds torg. Många kom och tittade. Ett tack till Ingegerd Korning som tagit initiativet till utställningen.

Måndagen den 4 november 2019: Styrelsemöte ägde rum i Djursholms Vattentorn

29 oktober Arkivkurs i Danderyd - se nedan .
Kursledare: Olivia Naue. Tema: Ordna Din förenings arkiv - för framtiden. För föreningar som vill ordna sina arkiv. Plats:en var Danderyds hembygdsförenings trevliga lokal i Danderyd, Hästhagsvägen 7.
Arkivföreningen planerar en uppföljning under våren 2020, bland annat om hur man förvarar gamla med berättande bilder. Håll utkik på denna sida (www.fslarkiv.se/danderyd)

 

Överst: Kursdeltagare den 29 oktober vid DAF-kursen hos Danderyds hembygdsförening. Dagens värdar var Franciska Sieurin Lönnqvist, arkivansvarig, Danderyds Hembygdsförening, och Monica Frumerie, ordförande Danderyds Arkivförening - och så den fina skylten på föreningens lokal på Hästhagsvägen, Nora Herrgård

24 oktober: Dokumenthantering - hur bör man göra? Plats: Liljeholmskajen i Stockholm. (Kursen återkommer våren 2020)
17 oktober: Danderyds arkivförening visade sina samlingar av föreningsarkiv i Djursholms torrlagda vattentorn. Med Monica FrumerieAnita Andersson, Pirjo Andersson och Jan Löfgren. (En del i Danderydsbiennalen 2019)
15 oktober
2019: Djursholms Vattentorn: Danderyds arkivförening visade sina samlingar av föreningsarkiv. Med Monica Frumerie och Pirjo Andersson. Många besökare! (Som inslag i Danderydsbiennalen 2019)
7 oktober
2019 Styrelsemöte i Djursholms Vattentorn
25 september 2019 Arbetsmöte i Djursholms Vattentorn. Genomgång av styrelseledamoten Jan Löfgrens viktiga förteckning av föreningar i Danderyd.
10 september 2019 Lillkalmars Odlingsförening besökte Vattentornet och tittade på sitt bevarade arkiv
7-28 juni 2019 Föreningsaffischer i Danderyd ställdes ut i Stocksunds bibliotek.
3 juni 2019 Styrelsemöte i Djursholms vattentorn
23 maj 2019 Studiebesök Operans lokaler/arkiv i Gäddviken, Nacka
18 maj 2019 Vattentornets Dag 2019 på Djursholm - se nedan
13 maj 2019: Arkivförbundets årsmöte i Stockholm. Ordf. Monica Frumerie, Danderyd
3-10 maj 2019 Utställning av föreningsaffischer i Idala Seniorträff Stocksund. Värd: Ingegerd Korning

 

 

 


Djursholms Vattentorn

Återinvigning (1890-2021)
den 12 september kl 13.00

Söndagen den 12 september 2021 kommer Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexkull att återinviga Djursholms Vattentorn.
Program (prel. pga av ev. pandemirestriktioner):
12.00 Fortsatt årsmöte i Danderyds Arkivförening
13.00 Monica Frumerie, ordförande i Arkivföreningen
Boris von Uexkull, fullmäktiges ordförande inviger
Björn Hamilton, ordf. Djursholms Forntid och Framtid
Ann-Marie Bratt, ordf. Danderyds Hembygdsförening
Marie Hafström, ordf. Sällskapet Amorina
Carl-Johan Gezelius, ordf. Enebybergs Gårds Förening
13.30 Monica Frumerie: ,Så kom vattnet till Danderyd
Gunnela Mogensen:  Min mormorsfar Tornarkitekten
Gunnar Andrén:, När tornet skulle rivas (!)

Danderyds Hedersplakett 2021
till Monica Frumerie

   Monica Frumerie

Danderyds kultur- och fritidsnämnd har tilldelat ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie 2021 års Hedersplakett för kuturella insatser i kommunen. Samma utmärkelse tilldelades Franciska Sierum-Lönnqvist, verksam i Danderyds hembygdsförening.
Utmärkelserna utdelades vid en (coronasäker) ceremoni på Djursholms slott den 21 maj.

Årsmötet 25 mars 2021: Adjungerat till 12 september
Enligt Arkivföreningens stadgar skall årsmöte hållas före mars månads utgång. På grund av covid-19-epidemon senarelades 2020 års fmöte - planerad till mars 2020 - till den 17 september och 2021 årsmöte påbörjades den 25 mars 2021.
Men enligt styrelsens förslag beslutade årsmötet att ajourneera sig till 12 september 2021 då årsmötet - som endast valde mötesordförande (Monica Frumerie) och mötessekreterare (Gunilla Peterson) men beslöt att övriga stadgeenliga ärenden behandlas 12 september;: Årsberättelsen 2020, ekonomisk redogörelse , revisorernas förslag, fråga om ansvarsfrihet  för styrelsen, behandling av ev. motioner från medlemmarna och förslag från styrelsen, beslut om årsavgift, val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisorer och valberedning samt .

Information om Danderyds arkivförening


Nyvalda ordföranden Monica Frumerie avtackar företrädaren Anita Andersson.
Till höger föreningens sekreterare Gunilla Peterson.

Årsmöte den 20 mars 2019 i Stocksunds scoutstuga:
Monica Frumerie, Danderyd,  ny ordförande från 20 mars 2019
Efterträdde Anita Andersson, Enebyberg, som kvarstår i styrelsen
Övriga i  styrelsen:
Pirjo Andersson, Stocksund
Jan Falk, Stocksund
Jan Löfgren, Enebyberg
Gunilla Peterson, Enebyberg
Börje Åberg, Danderyd.
Hedersordförande i föreningen är sedan Nobeldagen 2018
Karin Löfdahl, Stocksund, föreningens grundare.

vattentornet

Föreningens ordförande:
Monica Frumerie
tel 0736-55 77 66
monica.frumerie@gmail.com

Kontakt Danderyds kommun:
Elisabeth Jarborn, arkivarie
elisabeth.jarborn@danderyd.se

Postadress:
Danderyds Arkivförening
c/o Monica Frumerie
Sunnerbovägen 4
182 33 Danderyd

Besöksadress:
Vattentornet
182 62 Djursholm

Föreningens e-postadress:
djursholms.vattentorn@gmail.com

Plusgiro:
170 28 15-0

Medlemsavgift:
100 kr/år
(gäller både föreningar
och enskilda medlemmar)

Ansvarig utgivare hemsidan
Monica Frumerie

Redaktör hemsidan
Gunnar Andrén
0708-813 917

Organisationsnummer:
802431-2483

Länsförbundets årsmöte 27 mars 2019:
Sissella Helgesson ny ordförande efter Monica Frumerie

Den nyvalda styrelsen i FSL Stockholms län:
Nya ordföranden Sissella Helgesson fjärde från höger.
Övriga (fv. v.) Eva Wetterborg, sekreterare vid årsmötet, Johan Gidlöf (mötesordförande), Maj Sandin, Martin Ståhl, Gabriele Prenzlau Enander, Kent Zetterberg (vice ordförande), Johan Silverfred, Kerstin Cunelius, ordföranden, Therese Östlund, Rolf Bromme och Katarina Thurell.

Vid årsmötet i Föreningsarkiven i Stockholms län, som hölls i Asplundsalen i Stockholms stadsarkiv, valdes Sissella Helgesson, sedan 2016 ordförande i Frivillig Väntjänst i Stockholm - med Älvsjö och Brännkyrka som bas - till ny ordförande efter Monica Frumerie, Danderyd. Jan Löfgren, Enebyberg, omvaldes till föreningens revisor.

Martin Ståhl om FSL:s årsmöte 27 mars 2019:
Val av ny styrelse, revisorer och planering för 2019

Årsmötet 2019 inleddes med en fascinerande föreläsning om Andrée-expeditionen 1897 av Sandra Häll Pettersson, arkivarie på stadsarkivet.
Salomon August Andrée, som efter en flera månader lång och strapatsrik färd på Nordpolen till slut dukade under med sina båda färdkamrater och vars kvarlevor hittades först långt senare, väcker fortfarande stort intresse. Flera publikationer har kommit ut bara de senaste åren.
Sandra Häll Pettersson lyckades förmedla ämnet på ett levande och intressant sätt för årsmötets deltagare.

Årsmötet med 2018 års verksamhet

Till årsmötesordförande valdes Johan Gidlöf, arkivarie med mångårig erfarenhet från Stockholms stadsarkiv.
Den digitala publicering av årsmöteshandlingarna, som FSL Stockholms län gick över till 2018, hade fungerat bra och upplevdes som positiv av medlemmarna.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
2018 har bjudit på en mängd aktiviteter, bland annat ett lyckat samarbetsprojekt med länets hembygdsförbund, som genererat ett flertal utbildningstillfällen om arkivhantering.

Verksamhetsplan 2019

FSL:s avgående ordförande Monica Frumerie redogjorde för 2019 års verksamhetsplan.
Särskilt nämndes att FSL skall fortsätta att uppmuntra till bildandet av kommunvisa arkivföreningar. I Stockholms stad finns ett sådant påtagligt behov.
En arkivförening i Stockholm skulle också fylla en viktig funktion för Stockholms stadsarkivs del, eftersom den skulle utgöra en viktig länk till föreningarna i staden.

FSL fortsätter att följa utvecklingen av Liljeholmsprojektet, den framtida förvaringen av stadens föreningars arkiv.

Digitala problem och möjligheter

FSL följer också utvecklingen på det digitala bevarandet. Det upplevs av medlemsföreningarna som ett särskilt angeläget område.
Även GDPR-relaterade frågor hålls under bevakning.
Här blir det av vikt att se hur praxis utvecklar sig.

Godkända stadgeändringar

Styrelseledamoten Kent Zetterberg presenterade de förslag till förändringar i föreningens stadgar som styrelsen ställt sig bakom.
Ändringarna godkändes.

Val av styrelse och revisorer

Till ny ordförande valdes Sissella Helgesson, ordförande i Frivillig Väntjänst. Sissella Helgesson, gymnasielärare, arbetar till vardags som enhetschef inom Svenska kyrkan och har en lång erfarenhet av förenings- och styrelseuppdrag.

Monica Frumerie tackades av för förtjänstfullt arbete som ordförande under sju år.

Nya ledamöter i styrelsen blev Martin Ståhl, Stockholms stads utbildningsförvaltning, Therese Östlund, Sundbybergs stadsarkiv, och Kerstin Cunelius, Elfvinggården i Bromma, tidigare vid Nordiska museet.

Kent Zetterberg, verksam vid Försvarshögskolan, valdes enligt länsstadgarna om, liksom Katarina Thurell, arkivkonsult på ArkivIT.

Som suppleanter omvaldes Johan Silverfred, Vaxholms stadsarkiv, och Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns hembygdsförbund.
Nya suppleanter blev Maj Sandin, Enskede-Årsta hembygdsförening, samt Rolf Bromme, IOGT-NTO.

Som revisor omvaldes Jan Löfgren, Enebybergs Gårds förening, med Åke Eriksson, Vallentuna folkrörelsearkiv, som suppleant.

Den auktoriserade revisorn Birgitta Sundman fortsätter.

Från tidigare styrelser avgick-  utöver Monica Frumerie - vice ordföranden Göran Rydeberg, Mats Laurell och Magnus Lindvall.

Årsmötets avslutning med förtäring m/Ebba Hermelin

Årsmötet fick en trevlig avrundning med avtackningen av Monica Frumerie, utanför lokal Hyllan.
Förtäring hade dukats upp och återigen var det Ebba Hermelin som stod för arrangemanget.

Sammandrag av Martin Ståhls referat/GA

Detta är Danderyds föreningsarkiv

Arkivföreningen i Danderyd bildades 2005 för att ta hand om Danderyds föreningsarkiv.
Föreningen har sin lokal i Djursholms vattentorn - se bilden till höger.

De äldsta arkivhandlingarna är från slutet av 1800-talet.
I dag finns handlingar från föreningar som finns eller funnits i Djursholm, i Enebyberg, i Stocksund eller i västra Danderyd.
Det är, vågar vi påstå, en enastående samling dokument som berättar om hur människor genom årtionden - som blivit mer än 100 år - via sina föreningar påverkat och skapat dagens samhälle i Danderyds kommun.
Ett exempel: Enebybergs IF:s gamla föreningstidningar - finns de?     Ja, vi har dem i Danderyds föreningsarkiv!

Att beskriva och bevara föreningars historia som en viktig del i vår kommuns framväxt - och visa på föreningarnas historiska betydelse - är målet för  arkivföreningen.
     Välkommen att ta del i vår verksamhet!
      Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.

Hur blir man medlem? Vem är medlem?

Danderyds Arkivförening vänder sig främst till föreningar i Danderyd. Men vi välkomnar också enskilda medlemmar.
Medlemsavgiften är  överkomlig, 100 kr/år för förening. Denna avgift gäller även 2018.
Avgiften är densamma - 100 kr/år - för enskilda medlemmar.
Vårt plusgiro är 170 28 15-0.

Så kom Danderyds Arkivförening till

Initiativet till att bilda Danderyds Arkivförening togs 2005 av Karin Löfdahl, mångårig styrelseledamot i i Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, tidigare kommunfullmäktig (s) i Danderyd och under många år ledamot i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
En viktig medarbetare under många år har dessutom varit Sven Elf, under många år verksam som arkivarie i Djursholms Forntid och Framtid.
Också övriga hembygdsföreningar i kommunen, Danderyds hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har mycket aktivt bidragit till verksamheten.
Många enskilda har på olika sätt sett till att det nu finns ett arkiv om föreningar som bidragit till att forma dagens Danderyd.

27 mars 2019: Årsmöte i Stockholms Läns Föreningsarkiv

Sissella Helgesson, Stockholm, blev ny ordförande i föreningen efter Monica Frumerie, Danderyd.
Årsmötet ägde rum i Asplundssalen, Stockholm stadsbibliotek, Kungsklippan 6, Stockholm.

22 mars 2018: Årsmöte i Stockholms Läns Föreningsarkiv

Monica Frumerie, Danderyd, valdes den 22 mars 2018 om som ordförande i Föreningen Stockholms läns Föreningsarkiv. Årsmötet hölls i Elfvinggården, Alvik.
Följande hände:
Kl 15.45  Kerstin Cunelius, Elfvinggården, företrädare för boendets arkiv- och forskningsgrupp, presenterade kvinnoboendets fascinerande historia
Kl 16.15 Årsmöte, öppnat av ordföranden Monica Frumerie, med stadgeenliga förhandlingar ledda av Solveig Nilsson.
Föreningens kanslichef Emelie Geuken valdes att föra protokoll, ordföranden presenterade 2017 års verksamhet och ekonomiska förvaltning, revisorn Jan Löfgren föredrog revisorernas förslag som innebar
dels att styrelsens förslag till bokslut fastställdes,
dels att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Revisorernas förslag godkändes.
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall förbli 1.000 kr för kommunala arkiv, 500 kr för kommunföreningar och 100 kr för enskilda medlemmar och föreningar.

Till ordförande i FSL Stockholms län hade valberedningen, Gunnar Andrén, Stocksund, sammankallande, Maria Bring, Lidingö, och Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna, föreslagit omval av Monica Frumerie, Danderyd. Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Som nya styrelseledamöter hade föreslagits fil dr Kent Zetterberg,  Stockholm, kulturkonsulenten Gabriele Prenzlau Enander, Värmdö, och stadsarkivarien Johan Silverfred, Vaxholm. Årsmötet följde valberedningens förslag som också innebar att Karin Thurfjell, Norrtälje, blev ny ledamot efter att tidigare ha varit suppleant.
Övriga styrelseledamöters mandatperiod löper fram till årsmötet 2019.
Revisorerna Birgitta Sundman, Reco, och Jan Löfgren, Enebyberg, omvaldes medan redaktör Rolf Bromme, Vallentuna, blev ny revisorssuppleant efter Bo Albinsson, Eskilstuna, som avböjt återval.

Till valberedning omvaldes Maria Bring, Lidingö (ny sammankallande) och Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna, med Leif Gidlöf, Brännkyrka, som ny tredje ledamot.
Vid årsmötet fick Sven Sievers, ta emot 2018 års Stipendium för sin skrift om kanothistorien.

Aktuellt från 2017

13 december: Styrelsemöte. Vid detta möte planerades våren 2018. Styrelsen arbetar alltid för att det skall finnas ett levande arkiv om föreningar som finns eller har funnits i Danderyd - men är förstås beroende av att föreningarna ställer material till arkivets förfogande.
Föreningarna berättar så mycket om vad som händer och har hänt i vår kommun.
Visst har vi ett kommunalt arkiv, men samhället är mycket mer än myndigheter:
Hembygdsföreningar
Stiftelser
Gillen
Klubbar
Fotoföreningar
Seglarklubbar (det finns tretton i Danderyd!)
Hantverksföreningar
Fackliga organisationer
Kris (Killars rätt i stallet - vi behöver dokumentation!)
Föräldraföreningar från våra skolor
Bostadsrättsföreningar - Sikreno och Gandvik - vill vi ha Er historia!
Idrottsföreningar - vem minns Kedjans IF i Stocksund, en föregångare till 2018 års IFK Stocksund?
Körer i Danderyd, orkestrar, konstföreningar, bridgeklubbar,  ja, listan skulle kunna göras mycket, mycket, längre.

         Men minnet är kort. (Vi behöver också kort, många kort ...)
 Danderyds Arkivförening hjälper Dig och de som kommer efter Dig att minnas genom att dokumentera idag så att vi i morgon och med framtida studier och undersökningar om vad som hände i vår kommun får veta vem som gjorde vad,  när och hur.kan studeras.
    Välkommen med Ditt bidrag.
Vår verksamhet bygger på att just DU hjälper oss med Din förening.
Ordföranden Anita Anderssons telefon och e-postadress finns här till höger.

Det hände 2017

16 januari kl 10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
20 februari kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
20 mars kl 19.00 Årsmöte 2017 (se ovan)
29 mars kl 14.00 Årsmöte i Föreningsarkiven Stockholms län.
Vid det välbesökta årsmötet med FSL i Stockholms län, som ägde rum i Riksarkivet, omvaldes Monica Frumerie, Danderyd, som ordförande.
Ny revisor: Jan Löfgren, Enebyberg.
Valberedningens ordförande Gunnar Andrén, Stocksund, blev också omvald.
10 april
 kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
6 maj kl 14.00 Vattentornet i Djursholm - historisk visning och föreläsning av Monica Frumerie samt av Gunnela Mogensen om Djursholmsarkitekten Samuel R Enblom som ritade tornets tillbyggnad - när vattnet inte räckte till till djursholmsborna.
 8 juni kl 10.30 Studiebesök på Sjöhistoriska museét -  (kontakt Emelie Geuken, Föreningsarkiven i Stockholms län)
12 juni kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
30 augusti kl.13.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
  2 oktober kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
13 oktober kl 14-17 visade  - fram till 21 oktober - Danderyds  

Arkivförening i Mörby centrum (Information Danderyd) bl.a. planscher där ett tjugotal föreningar i Danderyd berättar om sig själva. Det skedde i anslutning till Kulturbiennalen.

                                        Företrädare för Danderyds arkivförening var på plats och berättade om vad Arkivföreningen gör för att intresserade t.ex. år 2030, 2050 eller ännu längre fram skall få veta vad som hände på föreningsfronten tio, tjugo, trettio eller kanske 100 år tidigare.
På plats var Ulla Löwenhielm, ordförande, vidare Anita Andersson, Monica Frumerie, Karin NordvallerGunilla Peterson och Börje Åberg.
De berättade om vad Arkivföreningen gör för att kunskap om Danderydsföreningarna skall vara tillgänglig i framtiden, om vilka föreningar som finns och funnits och vad de har gjort i Djursholm, Enebyberg, Danderyd eller Stocksund.
  20 oktober kl. 9-14 besökte elever från Elevverket i Djursholm Vattentornet för att bekanta sig med arkiveringsarbete. Värdar var Danderyds arkivförening och Samfundet Djursholms Forntid och Framtid.
Eleverna träffade Ulla Löwenhielm, ordförande i Danderyds Arkivförening,  Monica Frumerie, styrelseledamot, och Lars Victor från Samfundet Djursholms forntid och framtid.
Monica Frumerie: - Målet var att visa eleverna vilken betydelse föreningsarkiv har, om gårdagen i dag för framtiden!
  11 november kl 10-15 Arkivens dag arrangerades över hela landet.    Temat var: Synd och skam. Klicka här för att se vilka olika arrangemang som genomfördes Stockholms län
  11 december kl.10.00 Styrelsemöte. Plats: Djursholms Vattentorn-
Temat för mötet var: Arkivfrågor i Danderyd i framtiden.

Årsmötet 2016

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2016 ägde rum i Träffpunkt Enebyberg den 22 mars då Christina Falk, Danderyd, berättade om sitt forskningsarbete som utmynnat i boken Vi eller De.
Boken handlar om striden mellan De vita och De röda under det blodiga Finska inbördeskriget 1918 och baseras på 50 kärleksbrev som författaren hittat, skrivna mellan blivande nära släktingar till Christina Falk under inbördeskriget.

 Arkivföreningens motiv, mål och medel

Motivet för bildandet av Danderyds Arkivförening var och är att för framtiden dokumentera verksamhet i så många föreningar som möjligt i Danderyd.
Att förteckna och bevara material från föreningar är ett viktigt mål så att man kan känna till sin och andra föreningars och människors historia. Bevarande handlingar är också basen för all forskning om det som hänt.
Föreningar och vad de har gjort, betytt och gör är där en viktig del av hela samhället.
Danderyds Arkivförening hoppas att varje förening i Danderyd skall utse en arkivansvarig. Hennes/hans uppgift är att samla, ordna, gallra och lämna föreningens handlingar till Danderyds Arkivförening.

Vad och hur gör vi?

Danderyds Arkivförening vill göra det ingen annan gör: vi förvarar och - viktigt för tillgängligheten - registrerar vilka föreningar som finns och funnits - och vilka handlingar som finns bevarade.
Hur skall efterkommande annars veta vad som finns om det som varit?

Vad vill vi bevara?

Stadgar, protokoll, foton, referat, skrivelser, styrelser, evenemang - listan kan göras lång över vad som gör olika föreningar intressanta.
För att systematisera och tillgängliggöra olika sorters handlingar registrerar Danderyds Arkivförening de enskilda föreningarnas handlingar i ASL, Arkivregister Stockholms Län.
Det betyder att det via internet skall gå att ta reda på vilka föreningar som har handlingar hos Danderyds Arkivförening  liksom vilka typer av handlingar som finns.
Det är på sitt sätt en variant av den populära släktforskningen:
Varifrån kommer jag? Vilka är mina släktingar? Vad har hänt?
Vilka föreningar har funnits och vad har hänt?
Danderyds Arkivförening för också en intern förteckning över innehållet i varje enskilt arkiv.
Föreningsarkiven som har överlämnats till oss förvaras i Djursholms vattentorn.  Vi visar gärna vad som finns i arkivet

 Om man vill titta på något enskilt arkiv - vad göra?
Enklast är att skicka e-post till Ulla Löwenhielm eller Monica Frumerie. De visar gärna vad som finns om en viss förening.
   Man får helt enkelt komma överens om en tid som passar.
  Och man kan sitta i vårt arkiv, läsa och kopiera - däremot lånar vi inte ut föreningars arkiverade material eftersom det nästan alltid handlar om originalhandlingar.
      Men viktigast: Ni är välkomna!

Hur många föreningar är medlemmar?

I slutet av  2017 fanns nära 190 föreningar registrerade under Danderyds föreningsarkiv i Arkivregister Stockholms län, web.foreningsarkiv.a.se.
Antalet har sedan sakta vuxit och vid styrelsemötet 2 okt 2017 rapporterades att antalet registrerade föreningar är 188.
Bland föreningarna finns hembygdsföreningar, idrottsföreningar, båtklubbar, villaföreningar, Lottakårer och annan ideell verksamhet som Rotary, Lions, Rädda Barnen och Röda Korset.
Det finns också gillen och stiftelser som är och har varit viktiga inom kommunen.
Vi har förstås också material från politiska partier i Danderyd (även sådana som inte längre finns), från fackliga organisationer, konst-, film- och andra kulturbärande föreningar i kommunen - och många fler.
En schackförening med mer än 50-årig verksamhet i en del av kommunen - vad sägs om det?!
Ett annat exempel: I december 2016 tillkom en förening, Djursholms konsumtionsförening, från början av 1900-talet. Tack för det!

2017 är omkring sjuttio föreningar i Danderyd aktiva när det gäller att underhålla sina arkiv.
   Kom ihåg:
Vi välkomnar nya föreningar och deras handlingar - eftersom varje förening på sitt sätt har bidragit till vad Danderyd är i dag och blir i morgon.

Ett aktivt arkivarbete

Danderyds Arkivförening disponerar nedre planet i Djursholms Vattentorn. Där har vi våra sammanträden och där vi arbetar praktiskt med inlämnat material.
Föreningen har också haft flera visningar av tornet, i samarbetet med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid som också har lokaler i Vattentornet.

Danderyds kulturstipendium 2015 till Danderyds Arkivförening

Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun beslutade 2015 att Danderyds arkivförening skulle tilldelas Danderyds kommuns kulturstipendium för 2015 för föreningens värdefulla arbete att bevara och dokumentera föreningslivet i Danderyd.

Användbara länkar

www.danderyd.se

www.amorina.nu