Årsmötet 2020

Torsdagen den 17 september 2020 kl. 15.00
Plats: Sunnerbovägen 4, Danderyd
Mötet ägde rum i trädgården, coronasäkert utomhus.
Ärenden: Endast stadgeenliga frågor behandlades.

Vid årsmötet i Danderyds Föreningsarkiv, som ägde rum i ordföranden Monica Frumeries trädgård, talade förre styrelseledamotem Gunnar Andrén om föreningens betydelse för framtidens kunskaper om dagens föreningsverksamhet i Danderyd- och en något överraskade 80-åring som visade sig vara föreningens uppskattade sittande ordförande som fick en bok att läsa, Dörren av Magda Szabó (Nilssons förlag). vald av litteraturvetaren Karin Josephson, första vice ordförande i Sällskapet Amorina och mångårig medarbetare i riksdagens kulturskott (bilden: Monica Frumerie sittande till höger, snett bakom talaren även föreningens sekreterare Gunilla Peterson och i förgrunden Gunnela Mogensen. sekreterare i Sällskapet Amorina)

Vid mötet valdes denna styrelse:
Ordförande:
Monica Frumerie
, Danderyd
Ledamöter:
Pirjo Andersson
, Stocksund
Jan Falk
, Stocksund
Jan Löfgren
, Enebyberg
Charlotta Malm
, Djursholm (nyval)
Gunilla Peterson
, Enebyberg
Börje Åberg
, Danderyd.
Revisorer;
Börje Bjugard , Danderyd
Revisorssuppleant:
Franz Fischer, Danderyd
Valberedning:
Ulla Löwenhielm
, Djursholm (sammankallande)
Anita Andersson, Täby (tidigare Enebyberg)

(Årsmötet skulle ha hållits i 25 mars 2020 kl 19.00
i Stocksunds scoutstuga  - allt var förberett men
mötet måste senareläggas på grund av pandemin)

Årsmötet 2019
Monica Frumerie ny ordförande

Vid årsmötet onsdagen den 20 mars 2019 valdes Monica Frumerie, Danderyd,  till ny ordförande i föreningen.
Hon efterträdde Anita Andersson, Enebyberg, som kvarstår i styrelsen
Arkivföreningens styrelse:
 Anita Andersson, Täby (Enebyberg)
Pirjo Andersson, Stocksund
Jan Falk, Stocksund
Jan Löfgren, Enebyberg
Gunilla Peterson, Enebyberg
Börje Åberg, Danderyd.
Årsmötet, som ägde rum i Stocksunds scoutstuga och bevistades av företrädare från ungefär trettio aktiva föreningar i Danderyd, hade utlysts av styrelsen för Danderyds arkivförening, redan den 12 november 2018.
Utöver stadgeenliga ärenden -  se stadgarna i slutet på denna hemsida - medverkade Lars Reuter, Enebyberg (men uppväxt i Stocksund) med sin film från 1944-47 då scoutstugan byggdes, vidare berättade styrelseledamoten Jan Falk, Stocksund, om Stocksunds scoutkårs historia från 1912 och Gunnar Andrén, dito, om vikten av att dokumentera för framtiden, han valde att berätta om det omfattande dokumentationsarbete som Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner initierade och betalade 1993-1996 och som utmynnat i två filmer gjorda av Viveka Ohlén.
(Nästa visning: Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00 i Cedergrenska Tornet (begränsat antal platser) vid möte anordnat av SPF Idun, Danderyd.
Vid årsmötet omvaldes som revisor Börje Bjugard , Danderyd, och Franz Fischer, som revisorssuppleant.
Också valberedningen, Ulla Löwenhielm, Djursholm (sammakallande) och Anders Fridell, Enebyberg, omvaldes

Efter filmvisningen, som möttes med omfattande applåder, och de två anförandena, bjöd Danderyds arkivförening på uppskattad och utsökt förtäring, förfärdigad av nyvalda ordföranden Monica Frumerie.

Fotnot om vad man kan lära sig i scouterna.

Framlidne riksbankschefen och EU-parlamentarikern Lars Wohlin (1933-2018), uppvuxen i Stocksund och aktiv scout, brukade ofta och gärna berätta att allt väsentligt han lärt sig om ledarskap hade han lärt sig redan som patrulledare för den välkända scoutpatrullen Hackspetten i Stocksunds Scoutkår, år 2019 etthundrasju år gammal. /GA

Årsmötet 2018:

Anita Andersson ny ordförande efter Ulla Löwenhielm

Avgående ordföranden Ulla Löwenhielm och tillträdande Anita Andersson vid Arkivföreningens årsmöte den 20 mars 2018

Anita Andersson, Enebyberg, valdes den 20 mars 2018 till ordförande i Danderyds Arkivförening efter Ulla Löwenhielm, Djursholm.
Ulla Löwenhielm hade avböjt återval efter  att ha varit ordförande i föreningen sedan 2012.
Årsmötet hölls i Danderyds Hembygdsförenings lokaler (Stallet vid Nora Herrgård).
Nya ledamöter i Danderydsstyrelsen blev Pirjo Andersson, Stocksund, Jan Löfgren, Enebyberg, och Jan Falk, Stocksund.
Omvalda styrelseledamöter blev Monica Frumerie, Danderyd, Gunilla Peterson, Enebyberg och Börje Åberg, Danderyd.
Lämnade styrelsen-  tillsammans med Ulla Löwenhielm - gjorde Karin Nordvaller, Djursholm, och Gunnar Andrén, Stocksund.
Till revisor omvaldes Börje Bjugard med Franz Fischer som ersättare.

Till ordförande i valberedningen - efter föreningens grundare 2005 Karin Löfdahl som avböjt återval - utsågs avgångna ordföranden Ulla Löwenhielm.
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen för Enebybergs Gårds Förening att utse en ytterligare ledamot att ingå i valberedningen för Danderyds Arkivförening. Föreningens styrelse har därefter utsett Anders Fridell, Enebyberg, till ledamot i Arkivföreningens valberedning.

Från årsmötet: Ordföranden i Enebybergs Gårds förening Carl Johan Gezelius, nyvalde styrelseledamoten Jan Löfgren, Enebyberg, Arkivföreningens grundare Karin Löfdahl, Stocksund, samt värden Franciska Sieurin-Lönnqvist, Danderyd, och Monica Frumerie, den 22 mars omvald ordförande i FSL Stockholms län. Längst bak: Curt Andersson, AOK (Auravägens  orienteringsklubb), en av många anrika föreningar i Danderyd, bildad på Nyårsafton 1952 (se www.aokorientering.se)

Vid årsmötet redogjorde Ulla Löwenhielm för föreningens verksamhet, som under 2017 varit mycket omfattande.
Kassören Lars Frumerie redogjorde för föreningens ekonomi och läste upp revisionsberättelsen från Göran Bjugård.
Revisorn hade föreslagit
     dels att styrelsens förslag till ekonomiskt bokslut för 2017 skulle fastställas,
     dels att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för kalenderåret 2017.
Årsmötet med cirka 20-talet företrädare för olika föreningar i Danderyd beslöt enligt revisionsberättelsens förslag.

Årsavgiften för 2018 fastställdes till 100 kr/år både för föreningar och stödjande enskilda medlemmar.

Vid styrelsens konstituerande möte,  som ägde rum den 3 april 2018, beslöt styrelsen att välja Monica Frumerie till vice ordförande och Gunilla Peterson till sekreterare.
Vidare beslöt styrelsen att adjungera Lars Frumerie, Danderyd, som föreningens kassör, samt Gunnar Andrén, Stocksund, med ansvar för föreningens hemsida.

I Danderyds föreningsarkivs register finns över 185 föreningar registrerade (3 april 2018: 186-190, varav ungefär 100 föreningar inte längre existerar).
Under 2017 betalade 46 föreningar medlemsavgift, fler än tidigare år men många till föreningar bör ta vara på tillfället att vara medlem i Danderyds Arkivförening.

Franciska Sieurin-Lönnqvist och Ingegerd Borg berättade om Danderyd - Förr och Nu

Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna talade Franciska Sieurin-Lönnqvist och Ingegerd Borg om Danderyds Hembygdsförenings historia 1941-2018, om framväxten av dagens Nora torg med omnejd, sakkunnigt, engagerat och intressant - illustrerat av många bilder - eftersom Ingegerd Borg har personliga minnen och just bilder från uppväxten på 1940-talet och framåt - och än längre tillbaka då hennes farfar, snickare Nyman, med familj flyttade till Danderyd och byggde sitt eget och familjens - numera sorgligt rivna - hus.

Årsmötet i Danderyds arkivförening 2017

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2017 ägde rum i Idalagården i Stocksund den 20 mars då Karin JosephsonStocksund, berättade om Stollywood.
Vad är det?
Jo, Stocksund var från 1919 Sveriges filmcentrum, vårt Hollywood, där en rad av tidens filmsuccéer spelades in.
Exakt var?
Jo, den stora glasateljén fanns vid Svanholmen, ateljén revs 1936. Där det nu är en stor P-plats för många Tranholmsbor.
Också senare spelade det in mycket film i Stocksund, då i f.d. Elverket - i dag Marina Läroverket -  som t.ex. Laura Fittinghofs Barnen från Frostmofjället, en film som setts av generationer svenska skolbarn.
Karin Josephson berättade också om biograferna Roxy i Stocksund och Amiralen i Djursholm - och på ett litet hörn kom också Biografen i Enebyberg med.
Det finns också en skrift om Stollywood som kan köpas genom Sällskapet Amorina eller på Stocksunds bibliotek (40 kr).