Styrelsen för Danderyds Arkivförening
föreslår - helt enligt 2006 års stadgar -
denna dagordning vid Årsmötet den 12 september 2020

1. Mötet öppnas (Monica Frumerie)
2, Val av mötesordförande och mötessekreterare
(skedde den 25 mars 2021; Monica Frumerie (ordförande) och Gunilla Peterson (sekreterare)
3. Val av justerare, tillika rösträknare (del av § 3 stadgarna)
4. Upprättande av förteckning över närvarande och justering av röstlängd
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 och revisorns berättelse och förslag avseende 2020 års förvaltning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2020
8. Information om budget för innevarande år (2021)
9. Fastställande av medlemsavgift 2022 (för 2021 gäller 100 kr/förening och enskild medlem)
8. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer (för 2021 gäller 0 kr till styrelseledamöter och 0 kr till revisor och ersättare)
9. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter (Valberedningen föreslår antal och personer, årsmötet beslutar)
10. Val av en revisor och en ersättare (enligt stadgarna)
11. Val av valberedning (årsmötet beslutar om antal ledamöter, personer och sammankallande)
12. Övriga frågor som styrelsen eller medlemmar vill väcka (beslut kan ej fattas eftersom årsmötet bara kan besluta i ärenden på dagordningen men information, frågor eller ärenden kan väckas av varje medlem i föreningen)
13. Mötet avslutas
(ordföranden)