Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid Årsmöte
i Danderyds arkivförening
23 mars 2022, Djursholms bibliotek

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Monica Frumerie hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.

§ 2 Val av ordförande

Mötet beslutade att utse Monica Frumerie att leda dagens förhandlingar och Gunilla
Peterson till sekreterare.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare utsågs Agneta Bramstedt.

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet var behörigt utlyst.

§ 6 Förteckning över närvarande och justering av röstlängd
Se separat röstlängd. Antalet deltagare var 22.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens redovisning
Monica Frumerie kommenterade verksamhetsberättelsen.

Tre nya styrelseledamöter valdes in i arkivföreningen, nämligen Christer Arvas, Anita Enflo och
Stefan Hamberg.

Föreningens verksamhet påverkades också under år 2021 av pandemin.

Styrelsen har haft sju protokollförda möten.

Arkivarbetet har fortskridit under året. Arkivföreningen har tagit emot två nya arkiv: Djursholms Golfintressenters Förening (1929) och Danderyds långfärdsskrinnare (1991).

Ett annorlunda arkivfynd påträffades i samband med återflytten till
Vattentornet efter restaureringen. Tre stumfilmer, varav två nitratfilmer, har digitaliserats
av Martin Voss-Schrader.
En av filmerna innehåller reklam/information om affärer i dåtida Djursholm.

Gunnar Andrén har sammanställt svaren från den enkät som skickades ut till medlemmarna med förfrågan
om föreningarnas verksamhet under pandemin. Rapporten har distribuerats till medlemmarna och kulturförvaltningen.

Föreningen deltog aktivt i kommunens Demokratijubileum och Kulturbiennal på
temat demokrati illustrerat med nyframtagna affischer som visade på Folkrörelsernas framväxt
och påverkan i det växande samhället.
Affischerna visades på Danderyds fyra bibliotek med start på det nyöppnade huvudbiblioteket i Mörby centrum.

I november inbjöds medlemmarna till en arkivkurs, som genomfördes i Stallet, vid
Nora Gård.

Arkivföreningens styrelse genomförde ett uppskattat studiebesök på Stadsarkivet.

Danderyds arkivförening erhöll ett stipendium av Föreningsarkiven i Stockholms Län.

Jan Löfgren redovisade och kommenterade föreningens ekonomi.
Kopiering / affischtillverkning var den enskilt största utgiftsposten.
Året redovisade ett underskott på 3 000 kronor, men kassan är stabil
på 9 000 kronor.

35 föreningar har betalat årsavgift.

§ 8 Revisorernas berättelse
Lena Gehlert läste upp revisionsberättelsen och intygade att räkenskaperna förts enligt god revisionssed.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
samt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Information om budget för innevarande år 2022
Jan Löfgren informerade om årets budget och utgick ifrån ett kulturföreningsbidrag
om 6 000 kronor.

§ 11 Fastställande av årsavgift för år 2023
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift
på 100 kronor för år 2023.

§ 12 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Föreningen är ideell och saknar ekonomi för att arvoden ska utgå till styrelseledamöter och revisorer.

§ 13 Val av ordförande och styrelseledamöter
I valberedningen har Ulla Löwenhielm (sammankallande) och Anita Andersson ingått.
Ulla Löwenhielm presenterade valberedningens förslag.

Mötet beslutade att omvälja Monica Frumerie till ordförande.
Följande sju personer omvaldes till styrelseledamöter enligt följande:
Pirjo Andersson
Christer Arvas Djursholms gille
Jan Falk Sällskapet Amorina
Anita Enflo Danderyds villaägareförening
Stefan Hamberg Enebybergs idrottsförening
Jan Löfgren Enebybergs gårds förening
Gunilla Peterson Socialdemokraterna, Danderyd

§ 14 Val av en revisor och en ersättare
Göran Bjugård valdes till revisor (omval) och Lena Gehlert till ersättare (omval).

§15 Val av valberedning
Mötet beslutade omvälja Ulla Löwenhielm (sammankallande) och Karin Nordvaller
(nyval).
Anita Andersson hade avböjt omval.

§ 16 Övriga frågor och avslutning
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 17 Avslutning
Monica Frumerie avslutade årsmötet.

 

Monica Frumerie Gunilla Peterson
Ordförande            Sekreterare

Justeras:
Agneta Bramstedt

Efter årsmötet hade de två biblioteksföreningarna i Enebyberg och Djursholm inbjudits att
under devisen Levande Bibliotek i Danderyd ge sina erfarenheter.
Anders Bergstrand, ordförande i Enebybergsbibliotekets vänner berättade om föreningens verksamhet.
Föreningen som bildades år 1990 på grund av kommunens hot om att lägga ned filialerna och
centralisera verksamheten till ett enda bibliotek i Mörby centrum. Föreningens huvuduppgift är
att bjuda in till författarkvällar. Vänföreningen samarbetar med kyrkan och Träffpunkten. Visst samarbete
finns också med skolorna för att stimulera skolbarnens läsning.

Djursholmsbibliotekets vänner bildades år 1992 av samma skäl som föreningen i Enebyberg.
Charlotte von Axelson är ordförande och berättade om verksamheten som utöver
litterära aftnar arrangerar översikter av utgivna böcker, samarbetar med Djursholms
bokhandel och genomför försäljning av skänkta böcker.
Charlotte nämnde även sin förtjusning över det vackra biblioteket som ritats av
arkitekten Åke Widström, 1965.
Kvällen avslutades med mingel och förtäring