GDPR

Viktig information till samtliga medlemmar i Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) om hantering av personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Syftet med den är att ange hur myndigheter, företag och organisationer ska hantera personuppgifter.

Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) behöver hantera vissa uppgifter (t ex namn, adress, e-postadress, inträdesdatum) medlemskategori (exempelvis om man är en riksorganisation eller en lokal förening) betalningsdatum avseende medlemsavgifter om dig som är medlem för att administrera FSL:s verksamhet. Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse att debitera årsavgift, sända ut medlemsutskick, informera om FSL:s verksamhet, medlemsaktiviteter, bjuda in till kurser och annat som föreskrivs i föreningens stadgar.

Alla personuppgifter som du som medlem eller som blivande medlem lämnat/lämnar eller som vi erhållit i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av FSL som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert så länge de behövs för verksamheten. Personuppgifter delas inte med tredje part.

Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.

Vid frågor om FSL:s hantering av personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig vid FSL, via föreningens dataskyddsombud (DSO), via e-post: info@foreningsarkiven.a.se.

 

FSL Styrelse

2018-10-03