thumbnail of Ordna&Vårda_nr1_2019_20190111_web

Kallelse till FSL:s årsmöte 2019

NÄR: 27 mars 2019, kl 15.30 registrering.
VAR: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND
HUR: anmälan sker till kansliet, på e-postadress info@foreningsarkiven.a.seOSA senast måndag den 11 mars
Vänligen uppge namn, om du är ombud eller observatör och
föreningstillhörighet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 februari 2019.

Program – kommer att presenteras senare.
I år kommer årsmöteshandlingarna att läggas upp på FSL:s hemsida för hämtning/nedladdning av medlem själv.

Varmt välkomna!
Önskar FSL:s styrelse

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 1.2019

thumbnail of Ordna&Vårda_nr4_2018_20181113_web

Allmän och lika rösträtt 100 år

Den allmänna rösträtten är idag en självklarhet för både män och kvinnor i demokratiska länder. Men för 100 år sedan, vid det förra sekelskiftet var det knappast så. I Sverige hade den politiska diskussionen blivit alltmer intensiv. En begränsad rösträtt för män införs redan med det nya systemet 1866. Men strecken för inkomst, förmögenhet, ålder och annat gör att den faktiska rätten bara ökar från runt 20 % i början till 40 % 1908. 1909, under Arvid Lindmans högerministär utökas rösträtten för män ytterligare och resultatet blir omkring 80%. Värre är det med kvinnorna tycker de riktigt konservativa. Inte minst är de fler än männen, som ju försvarar landet, och man kan befara att de tar över. Dessutom är de mindre objektiva och passar inte att ta politiskt ansvar. Och särskilt hemmen blir lidande. Under hösten 1917 tillträder en vänsterregering med liberaler och socialdemokrater under liberalen Nils Edén. Men ett första försök i rösträttsfrågan våren 1918 misslyckas på samma sätt som tidigare. Ute i världen händer mycket och detta får motståndet att vackla på högerkanten. Redan den 14 november 1918 kommer regeringen med en kommuniké som visar att man underhand kommit överens med de konservativa. Därav hundraårsmarkeringen. De formella besluten sker under 1919. Allmän och lika rösträtt genomförs i kommunalval 1919 och i riksdagsvalen gäller beslutet från 1921 och då även fem kvinnor kommer in i riksdagen.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 4.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr3

Samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund

Det har nu gått ungefär ett år sedan FSL inledde ett samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund. Samarbetet avsåg att förmedla arkivkunskap till de ca 120 hembygdsföreningarna som finns i Stockholms län. Det program som nu föreligger för året 2018 får sin start i september med en eftermiddag på Stockholms stadsarkiv där en av Stadsarkivets arkivarier berättar om den verksamhet som man där bedriver. Avslutning sker med visning av magasinen. Denna första träff är en öppen inbjudan till alla länets hembygdsföreningar. Avsikten är att förstås att visa på arkivets oslagbara källa för kulturarvets bevarande. Under hösten kommer sedan ytterligare två tillfällen att erbjudas, en i södra länet och en i norra delen av länet. Till dessa två träffar vill vi även bjuda in de på plats verksamma kommunarkivarierna. Tid och plats för dessa evenemang kommer att meddelas efterhand. FSL ser fram mot ett trevligt och fruktbart samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 3.2018

thumbnail of Ordna&Vårda_nr2_20180417

FSL:s årsmöte 22 mars

FSL:s årsmöte 2018 hölls i år i den fina anläggningen Elfvinggården i Äppelviken. Kerstin Cunelius inledde mötet med en historisk bakgrund av anläggningen. Solveig Nilsson valdes till årsmötesordförande. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen såväl som den ekonomiska berättelsen och ett mindre underskott överfördes till innevarande
år. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihetför 2017. Vidare föreslogs med stor anslutning att årsmöteshandlingarna i fortsättningen skickas ut digitalt.

Monica Frumerie omvaldes som föreningens ordförande. Av dem i övriga styrelsen som stod på omval den här gången hade Jessica Andersson och Hans Wiklund (båda ledamöter) avböjt fortsatt sådant, så även Leif Gidlöf (ersättare). I deras ställe valdes som ledamöter Katarina Thurell (tidigare ersättare) och Kent Zetterberg, professor emeritus från Försvarshögskolan med stor tidigare erfarenhet av både arkiv och föreningsliv. Som ersättare omvaldes Magnus Lindvall och nyvaldes Gabriele Prenzlau-Enander med en gedigen förankring i hembygdsrörelsen på flera nivåer samt Johan Silverfred, stadsarkivarie i Vaxholm. Till revisorer omvaldes Bigitta Sundman (Reco Revision), som är yrkesrevisor, samt Jan Löfgren. Rolf Bromme nyvaldes som ersättare efter Bo Albinsson.

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 2.2018

Stipendiater 2017

”Elfvinggården i Bromma är Nordens äldsta i bruk varande kollektivhus för kvinnor. Det ägs och drivs av Systrarna Elfvings Stiftelse.
Vi i arkivgruppen är glada och tacksamma för FSL:s kulturstipendium.
Det har inspirerat oss att med stor iver börja ordna Elfvinggårdens 75-åriga kvinnohistoriska arkiv, som nu går mycket lättare när vi har hjälp av era kurser och riktlinjer!”

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 1.2018

Tekniken & Arkiven

Vid det senaste studiebesöket den 3 oktober för medlemmarna i FSL styrdes kosan till Tekniska museet ute på norra Djurgården. Tog emot gjorde arkivarie Lotta Oudhuis och hennes kollegor Margareta Sundberg och Christian Stadius. Tillsammans gav de oss med glädje och entusiasm en visning av såväl arkivet med sina pappershandlingar som föremålsmagasinet och den enorma bilddatabasen.

 Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 4.2017 

Arkivveckan i Visby 2017

Den 16-18 maj 2017 samlades hela arkivbranschen i dagarna tre, på ett och samma ställe i Visby oavsett statliga,
kommunala eller enskilda arkiv. Ett digert program presenterades som spände över webbplatsarkivering, öppna data,
upphovsrätt till långsprötade silverfiskar och arkivpedagogik.

 

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr. 3 2017