2023

Måndagen den 6 februari 2023 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärendelista kommer

2022

Prel. i samband med funktionärsmöte 2022
Måndagen den 12 december 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärendelista kommer

Måndagen den 28 november 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärendelista kommer

Måndagen den 28 november 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärendelista kommer

Måndagen den 31 oktober 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

Måndagen den 26 september 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

Måndagen den 29 augusti 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

Måndagen den 23 maj 2022 kl.13.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

Onsdagen den 21 april 2022 kl. 13
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden:
Enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

Måndagen den 28 mars 2022 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden:
Enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 21.00
Plats:
Djursholms bibliotek
Ärenden: 
Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet enligt ordförandens förslag

Måndagen den 17 januari 2022 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden:
Hedersordföranden Ulla Löwenhielm berättar kl. 12.00
(Inhiberades på grund av Ulla Löwenhielms bortovaro)
I övrigt enligt ordförandens kallelse, utsänd till ledamöterna

2021

Fredagen 10 december 2021 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden:
Hedersordföranden Ulla Löwenhielm berättar kl. 12.00
                 I övrigt enligt ordförandens föredragningslista, utsändes till ledamöterna

 

Måndagen 15 november 2021 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens föredragningslista, utsändes till ledamöterna

Måndagen 18 oktober 2021 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna

Måndagen 20 september 2021 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: 
Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna

Måndagen 17 augusti 2021 kl. 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna

Måndagen 14 juni 2021 kl. 11.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Ärenden: Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna

Onsdagen 26 maj 2021 kl. 11.00
Plats:
Djursholms vattentorn 
Ärenden: 
Enligt ordförandens föredragningslista, utsänd till ledamöterna

Onsdagen 28 april 2021 kl 10.00
Plats:
Djursholms vattentorn
Styrelsen sammanträdde för att gå igenom aktuella frågor.
Styrelsen beslöt bl.a. att tillställa varje förening som svarat på Arkivföreningens pandemienkät, den sammanställning av svaren som presenterats vid årsmötet den 25 mars.
Uppdraget att genomföra utsändningen gavs till föreningens ordförande Monica Frumerie och Jan Löfgren.
Styrelsen beslöt också att genomföra ett icke-protokollfört arbetsmöte i Djursholms vattentorn den 10 maj 2021 kl 10.00 för att gå igenom placeringens av de cirka 180 föreningarnas kapslar i arkivet. (Genomfördes.)

Torsdagen 25 mars 2021 kl 10.30
Plats:
Djursholms vattentorn
Styrelsen sammanträdde i omedelbar anslutning till årsmötet som ajournerats till söndagen den 12 september 2021 kl 12.00,
Vid årsmötet hade Gunnar Andrén redovisat slutsatserna av föreningens enkät om pandemiåret 2020.
Styrelsen beslöt att enkäten skulle offentliggöras vid en presskonferens i Djursholms Vattentorn den 31 mars kl. 10.00 dit Mitt i Danderyd och andra medier skulle bjudas in. (Genomfördes.)
Styrelsen beslöt också att bjuda in ledningen för Danderyds kultur- och fritidsförvaltning, kulturchefen Magnus Arfwedson och kultursekreteraren  Jenny Pedersen, till en information om enkäten (digital, på teams) måndagen 12 april kl.10.00. (Genomfördes.)

Onsdagen 24 februari 2021 kl 13.00
Plats:
Djursholms vattentorn (första gången efter att lokalen renoverats 2020).
  Genomgång av föreningsenkäten, beslutad 7 december 2020, om hur covid-19-pandemin påverkade föreningarna i Danderyd 2020
På grund av regeringens påbjudna covid-19-restriktioner arrangerades styrelsemötet så smittorisksäkert sätt som över huvud taget var möjligt, med betydande avstånd mellan de deltagarna.
Föredragningslistan innefattade sedvanliga rapporter utöver redogörelse för styrelseledamoten Börje Åbergs frånfälle.
Viktigaste fråga var redovisningen av arkivföreningens enkät bland 63 föreningar i Danderyd om hur pandemiåret 2020 påverkat föreningarnas verksamhet.
Totalt hade 37 föreningar svarat.
För rapporteringen svarar föreningens enkätansvariga, Monica Frumerie och Jan Löfgren.
Styrelsen beslöt att utse Gunnar Andrén att till nästa styrelsemöte (25 mars) analysera enkäten och komma med slutsatser.

4 januari 2021: Sorgligt besked: Styrelseledamoten Börje Åberg avliden 
Styrelsen för Danderyds arkivförening har den smärtsamma plikten att tillkännage att styrelsekamraten sedan 2005, Börje Åberg, Danderyd, avlidit, drabbad av covid-19.
Börje Åberg, som varit aktiv i Danderyds SK i flera decennier, deltog så sent som den 7 december 2020 i styrelsens möte utanför Vattentornet i Djursholm, ett möte som hölls, utomhus just för att minska risken för smittspridning.
Danderyds SK:s hemsida finns minnesord om Börje Åberg.

2020

Måndagen 7 december 2020 kl 13.00 (ändrat från 10.00)
Styrelsemötet ägde rum utomhus vid Djursholms vattentorn. Väder: Blåst och regn, otrivsamma förutsättningar.
På grund av regeringens påbjudna covid-19-restriktioner arrangerades styrelsemötet så smittosäkert som över huvud taget är möjligt. Högst åtta deltagare, man skulle vara frisk och ta på sig lämpliga kläder (enligt ordföranden finns inget dåligt väder för riktiga friluftsmänniskor).
Styrelsen träffade beslut om att genomföra en föreningsenkät bland föreningens medlemmar enligt ett utkast som Gunnar Andrén tillställt föreningens styrelse.     Denna beslutade - trots vädrets synnerligen ogynnsamma sätt att bete sig - att ordföranden och Jan Löfgren skulle slutligt utforma enkäten och sända den till så många föreningar i Danderyd som möjligt.
Vid mötet överlämnade styrelseledamoten Börje Åberg värdefull information om hur Danderyds SK är indelad i olika sektioner, vilka samarbetar men har eget ansvar för sin verksamhet.

Mötet genomfördes under vad som antytts kan sägas vara spartanska förhållanden, blåst, regn och kyla, och ett särskilt tack går till sekreteraren Gunilla Peterson som lyckades teckna ned vad som förevar trots stelfrusna fingrar och till ordföranden som höll reda på alla papper vilka dansade runt i blåsten.

Vid mötet fick också förra ordföranden i Danderyds Arkivförening Anita Andersson ta emot presenter, dels för att hon uppnått rekorderlig ålder under året, dels för många års träget arbete inom föreningens styrelse.

Slutligen erinrade Gunnar Andrén om att just på dagen för 50 år sedan - 7 december 1970 - hade stadsfullmäktige i dåvarande Djursholms stads fullmäktige, som även innefattade f.d. Stocksunds köping sedan 1 januari 1968, fått ta ställning till ett förslag från drätselkammaren (då namnet på kommunstyrelsen) om att låta riva Djursholms vattentorn eftersom det ansågs vara "ett tillhåll". Förslaget hade efter votering avvisats av majoriteten i fullmäktige.
Tack och lov!

2019

Styrelsemöte den 28 januari 2019

Vid första styrelsemötet 2019, dit även valberedningens ledamöter hade inbjudits (Ulla Löwenhielm och Anders Fridell), gick styrelsen igenom föreningens ekonomi för 2018 och konstaterade att året givit ett överskott på drygt 2.900 kr, bra för en liten förening långt från arvoderingar, enkla eller dubbla.
Under 2018 var antalet betalande föreningar 44 av de över 180 som har arkivmaterial i Danderyds föreningsarkiv.

Ordförandens förslag till verksamhetsberättelse godkändes och planeringen för årsmötet den 20 mars 2019 i Stocksund fortsatte.

Lokalfrågorna togs åter upp varvid ordföranden konstaterade att de förhoppningar som funnits att nya lokaler skulle kunna tillkomma för föreningsarkivet i samband med förnyelsen av Mörby centrum nu framstod som osannolika.
Ordföranden och vice ordföranden redogjorde för hur olika kommunerna i Stockholms län ser på föreningarnas behov att dokumentera sin verksamhet. Intresset och förståelsen i Danderyd för ringa om ens existerande och kommunarkivet vill inte att vare sig person- eller föreningsarkiv skall förvaras tillsammans med kommunens egna handlingar, till förfång för möjligheten att forska och beskriva föreningarnas verksamhet.

Förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén påtalade det paradoxala i att även de politiska partierna har sina värdefulla arkiv och därmed sin historia placerad i Danderyds Föreningsarkiv men att partiernas i kommunens ledning valda företrädare i dag (2019, 2018 och tidigare) inte är beredda att bistå föreningen så att dess verksamhet blev mer tillgänglig - säker.
Ytterligare ett parti i Danderyd har nyligen överlämnat värdefullt material för förvaring i Danderyds Föreningsarkiv. Styrelsen välkomnar detta och tackar för förtroendet, det är bra för framtiden att partiernas handlingar - och inte bara kommunala sådana som skattebetalarna finansierar via kommunarkiven - finns tillgängliga frö en bred allmänhet.
Det kan konstateras att skattebetalarna vid regeringen finansierar dels partiernas nyttjande av riksarkivet, dels Arbetarrörelsens arkiv.
Detta är bra för Sverige.

Styrelsen den 28 januari fick också andra rapporter om bl.a. aktuella utbildningar samt diskuterade för dagen utförligt båtklubbarnas arkiv.
Det konstaterades att intresset att dokumentera denna verksamhet var begränsat, varför föreningens styrelse - tvingas kan ju ingen - skall ånyo försöka inspirera de många båtklubbarna i Danderyds kommun att på sätt som gör deras verksamhet tillgänglig för framtiden se över sina rutiner.

Det beslutades vidare att Jan Falk och Gunnar Andrén inför årsmötet den 20 mars 2019 skall inventera det omfattande material som Danderyds Arkivförening har dels om anrika Stocksunds scoutkår, dels om Stiftelsen Stocksunds scoutstuga.

Slutligen konstaterade ordföranden att den vattenläcka i Djursholms vattentorn som upptäckts hade resulterat i ett besök av flera tjänstemän från tekniska kontoret men att problemen ej ännu var lösta men att det ännu fanns hopp om att något skulle kunna komma att ske före den 18 maj 2019 då Danderyds Arkivförening har öppet hus för Allmänheten med bl.a. föredrag av Monica Frumerie hur vattnet kom till Djursholm redan på 1890-talet.
Nuvarande sätt att bevattna vattentornet kanske är ett resultat av modernt underhåll men historien talar för att det var bättre förr, ju torrare desto bättre för arkiv!

Från styrelsemötet 28 januari, dit även valberedningens ledamöter hade inbjudits (Ulla Löwenhielm och Anders Fridell):
Från vänster: Anita Andersson, ordförande, Jan FalkGunilla Peterson, vid kortändan Ulla Löwenhielm, därefter Börje Åberg, Pirjo Andersson och Anders Fridell, på nästa bild Anita Andersson, Jan Falk och Gunilla Petersson samt fr. h. Jan Löfgren, Anders Fridell, Pirjo Andersson, Börje Åberg och föreningens förra ordförande Ulla Löwenhielm.
Med på mötet var även viceordföranden Monica Frumerie samt hemsidesansvarige Gunnar Andrén, båda utanför bild.