Styrelsen i Danderyds Arkivförening består sedan det fortsatta årsmötet 12 september  2021 av:
Monica Frumerie, Danderyd, ordförande
Gunilla Peterson, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson,
Stocksund
Christer Arvas
, Djursholm
Anita Enflo, Enebyberg
Jan Falk
, Stocksund
Stefan Hamberg, Enebyberg
Jan Löfgren
, Enebyberg
     Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande möte samma dag att fortsatt adjungera:
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Lars Frumerie, Danderyd, kassör

Årsmötet den 25 mars 2021
valde inte ny styrelsw utan beslöt att ajournera årsmötet till den 12 september 2021 då kvarvarande årsmötespunkter - utöver val av årsmötesordförande (Monica Frumerie) och årsmötessekreterare (Gunilla Peterson) tas upp till behandling: Godkännande av verksamhetsberättelsen 2020, fastställande av räkenskaper, revisionsberättelsen, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen i Danderyds Arkivförening bestod efter det på grund av pandemin senarelagda årsmötet den 17 september 2020 av:

Monica Frumerie, Danderyd, ordförande
Gunilla Peterson, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson, Stocksund, styrelseledamot
Jan Falk, Stocksund, styrelseledamot
Jan Löfgren, Enebyberg, styrelseledamot
Charlotta Malm, Djursholm, styrelseledamot
Börje Åberg
, Danderyd, styrelseledamot (Avled tyvärr 5 januari 2021)
Styrelsen har beslutade att från den 17 september 2020 till styrelsen adjungera:
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Lars Frumerie, Danderyd, kassör

Styrelsemöten 2020 efter årsmötet:
17 september Konstituerande styrelsemöte
28 oktober      Styrelsemötet
(28 november: Besiktning av föreningslokalen Djursholms Vattentorn)
7 december     Styrelsemöte

Styrelsen under 2019 har bestått av:
Monica Frumerie, Danderyd, ordförande
Anita Andersson, Täby (tidigare Enebyberg), vice ordförande
Gunilla Peterson, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson, Stocksund
Jan Falk, Stocksund
Jan Löfgren, Enebyberg
Börje Åberg, Danderyd
Adjungerade var:
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Lars Frumerie, Danderyd, kassör

Styrelsemöte den 28 januari 2019

Vid första styrelsemötet 2019, dit även valberedningens ledamöter hade inbjudits (Ulla Löwenhielm och Anders Fridell), gick styrelsen igenom föreningens ekonomi för 2018 och konstaterade att året givit ett överskott på drygt 2.900 kr, bra för en liten förening långt från arvoderingar, enkla eller dubbla.
Under 2018 var antalet betalande föreningar 44 av de över 180 som har arkivmaterial i Danderyds föreningsarkiv.
Ordförandens förslag till verksamhetsberättelse godkändes och planeringen för årsmötet den 20 mars 2018 i Stocksund fortsatte.

Lokalfrågorna togs åter upp varvid ordföranden konstaterade att de förhoppningar som funnits att nya lokaler skulle kunna tillkomma för föreningsarkivet i samband med förnyelsen av Mörby centrum nu framstod som osannolika.
Ordföranden och vice ordföranden redogjorde för hur olika kommunerna i Stockholms län ser på föreningarnas behov att dokumentera sin verksamhet. Intresset och förståelsen i Danderyd för ringa om ens existerande och kommunarkivet vill inte att vare sig person- eller föreningsarkiv skall förvaras tillsammans med kommunens egna handlingar, till förfång för möjligheten att forska och beskriva föreningarnas verksamhet.
Förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén påtalade det paradoxala i att även de politiska partierna har sina värdefulla arkiv och därmed sin historia placerad i Danderyds Föreningsarkiv men att partiernas i kommunens ledning valda företrädare i dag (2019, 2018 och tidigare) inte är beredda att bistå föreningen så att dess verksamhet blev mer tillgänglig - säker.
Ytterligare ett parti i Danderyd har nyligen överlämnat värdefullt material för förvaring i Danderyds Föreningsarkiv. Styrelsen välkomnar detta och tackar för förtroendet, det är bra för framtiden att partiernas handlingar - och inte bara kommunala sådana som skattebetalarna finansierar via kommunarkiven - finns tillgängliga frö en bred allmänhet.
Det kan konstateras att skattebetalarna vid regeringen finansierar dels partiernas nyttjande av riksarkivet, dels Arbetarrörelsens arkiv.
Detta är bra för Sverige.

Styrelsen den 28 januari fick också andra rapporter om bl.a. aktuella utbildningar samt diskuterade för dagen utförligt båtklubbarnas arkiv.
Det konstaterades att intresset att dokumentera denna verksamhet var begränsat, varför föreningens styrelse - tvingas kan ju ingen - skall ånyo försöka inspirera de många båtklubbarna i Danderyds kommun att på sätt som gör deras verksamhet tillgänglig för framtiden se över sina rutiner.

Det beslutades vidare att Jan Falk och Gunnar Andrén inför årsmötet den 20 mars 2019 skall inventera det omfattande material som Danderyds Arkivförening har dels om anrika Stocksunds scoutkår, dels om Stiftelsen Stocksunds scoutstuga.

Slutligen konstaterade ordföranden att den vattenläcka i Djursholms vattentorn som upptäckts hade resulterat i ett besök av flera tjänstemän från tekniska kontoret men att problemen ej ännu var lösta men att det ännu fanns hopp om att något skulle kunna komma att ske före den 18 maj 2019 då Danderyds Arkivförening har öppet hus för Allmänheten med bl.a. föredrag av Monica Frumerie hur vattnet kom till Djursholm redan på 1890-talet.
Nuvarande sätt att bevattna vattentornet kanske är ett resultat av modernt underhåll men historien talar för att det var bättre förr, ju torrare desto bättre för arkiv!

Från styrelsemötet 28 januari, dit även valberedningens ledamöter hade inbjudits (Ulla Löwenhielm och Anders Fridell):
Fråm vänster: Anita Andersson, ordförande, Jan FalkGunilla Peterson, vid kortändan Ulla Löwenhielm, därefter Börje Åberg, Pirijo Andersson och Anders Fridell, på nästa bild Anita Andersson, Jan Falk och Gunilla Petersson samt fr. h. Jan Löfgren, Anders Fridell, Pirjo Andersson, Börje Åberg och föreningens förra ordförande Ulla Löwenhielm.
Med på mötet var även viceordföranden Monica Frumerie samt hemsidesansvarige Gunnar Andrén, båda utanför bild.

Här är 2018 års styrelse i Danderyds Arkivförening

Från vänster:
Börje Åberg, Danderyd, Pirjo Andersson, Stocksund, Monica Frumerie, Danderyd, föreningens ordförande Anita Andersson, Enebyberg, Jan Falk, Stocksund, styrelsens sekreterare Gunilla Peterson, Enebyberg  och Jan Löfgren, Enebyberg.
Adjungerad är Gunnar Andrén, ansvarig för denna sidas utseende.

Styrelsemöte 12 november 2018

Från styrelsens möte den 12 november 2018 (f.v.): Börje Åberg, Pirjo Andersson, Monica Frumerie, ordföranden vid kortsidan Anita Andersson, Jan Falk och Gunilla Petterson, vidare i mitten Anita Andersson och nedan Jan Falk som kunde berätta om en förening få hört talas om, Ordenssällskapet Mormors Grind. Vem skulle veta något om detta om inte Danderyds arkivförening funnes?

Mer information om årsmötet 2019 kommer. Men Du kan redan nu reservera kvällen den 20 mars!

Styrelsemöte 15 oktober 2018

Måndagen den 15 oktober 2018 i Djursholms vattentorn.

Vid styrelsemötet den 15 oktober medverkade från Djursholms Forntid och Framtid Lars Victor von Stedingk i planeringsfrågor (se ovan i mitten).
På bilden till vänster fr. v: sekreteraren Gunilla Peterson, ledamoten Jan Löfgren (skymd, därför även på bilden till höger), Forntid och Framtids Lars Victor von Stedingk, Arkivföreningens ordförande Anita Andersson, ledamoten Pirjo Andersson och vice ordföranden Monica Frume
rie. (Ledamoten Jan Falk hade liksom Börje Åberg förhinder att medverka)
Foto: G
unnar Andrén, ansvarig hemsidan. 

Styrelsemöte den 28 augusti 2018 - Plats: Riksarkivet

Från styrelsens möte i Riksarkivet (fr. v.): Jan Falk, Pirjo Andersson, Anita Andersson (ordförande), Jan Löfgren, Gunilla Peterson och Monica Frumerie, vice ordförande och tillika ordförande i FSL Stockholms län.

Före styrelsemötet visades utställningen Riksarkivet 400 år av utställningsansvariga Marie Lennersand, ett mycket uppskattat, intressant och kunskapsförmedlande besök med förevisning av bl.a. originaldokumentet från fredsslutet av 30-åriga kriget (1618-1648).
Vid styrelsemöte, som hölls i Riksarkivets lokaler rapporterades om att Anita Andersson och Börje Åberg påbörjat arbetet med att ordna Danderyds SK:s arkiv.

Styrelsemöte den 12 juni 2018

Rapport från möte 5 juni med Danderyds kommunarkivarie  Elisabeth Jarborn och medarbetarna Malin Kullberg och Cecilia Berg. Arkivföreningen företräddes av ordföranden och vice ordföranden. Genomgång av arbetsplanen samt principerna för arkivering med diskussioner om styrka och svagheter vid arkivering av föreningars verksamheter.

Styrelsemöte den 14 maj 2018

Arbetsmöte med planering av verksamheten.

Konstituerande styrelsemöte den 3 april 2018

Val av funktionärer utöver ordföranden (årsmötesvald)

Vice ordförande: Monica Frumerie
Styrelsens sekreterare: Gunilla Peterson
Kassör (adjungerad): Lars Frumerie
Firmatecknare: Ordförande och kassör, var för sig
Ansvarig för hemsidan (adjungerad): Gunnar Andrén
Ansvarig utgivare hemsidan: Anita Andersson

Danderyds arkivförening har också deltagit vid Stocksunds Torgs dag den 1 september 2018 samt vid de fyra lokala hembygdsföreningarnas rundtur i Danderyd den 8 september 2018.

Styrelsemötet den 19 februari 2018

Från styrelsemötet 19 februari 2018. Fr. v: Ulla Löwenhielm, Djursholm, arkivföreningens ordförande, Gunilla Peterson, Enebyberg, Monica Frumerie, Danderyd, Karin Nordvaller, Djursholm, och Anita Andersson, Enebyberg.

Miljön är Ulla och Björn Löwenhielms kök, kaffekokare var Björn Löwenhielm och plåtslagare, alltså bakom kameran, fanns Gunnar Andrén, Stocksund.

Styrelsen i Danderyds föreningsarkiv hade den 19 februari sitt sista möte före årsmötet 2018. Styrelsemötet hölls hemma hos ordföranden Ulla Löwenhielm.
Orsak: Otjänlig väderlek (med Stockholmsmått mätt, flera centimeter snö, svårt att komma till Djursholms vattentorn som ju är utan vatten men ligger på en kulle).
Vid mötet fastställdes verksamhetsberättelsen och det ekonomiska bokslutet för 2017:
Planerna för årsmötet 2018 med Franciska Sierun-Lönnqvist och Ingegerd Borg som berättare om Danderyds Hembygdsförening fortsatte.

Styrelsemöte 30 augusti 2017

Från styrelsemötet 30 augusti 2017:
Ulla Löwenhielm, ordförande, Monica Frumerie, Karin Nordvaller och Anita Andersson,  styrelseledamöter, funderar över arkiveringen och studerar viktiga dokument. Plåtslagare, dvs. fotograf: Gunnar Andrén

Rapport från styrelsemötet 2 oktober 2017

Styrelsen sammanträdde den 2 oktober kl. 10.00 i Djursholms vattentorn under ledning av Ulla Löwenhielm. Vid mötet förekom sedvanliga rapporter samt planering för Kulturbiennalen 2017.

Planerade styrelsemöten 2019 i Danderyds Arkivförening

Måndagen den 4 mars kl. 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
(Årsmöte den 20 mars kl 19.00 Lokal: Scoutstugan i Stocksund)
(Årsmöte i FSL Stockholms län 27 mars kl 15.30 Lokal: Stockholms stadsarkiv, anmälan senast 11 mars)
Måndagen den 29 april kl 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
Måndagen den 3 juni kl. 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn

Du som vill fråga något eller har förslag som gör att framtiden arkiveras redan nu: Tag kontakt med föreningens ordförande Anita Andersson - kontaktuppgifter finns i gula rutan till höger - så kan vi göra något bra tillsammans. Glöm inte: Framtiden börjar just idag!

Arkivföreningens styrelse från 20 mars 2017


Arkivföreningens styrelse i arbete 16 september 2016 i Vattentornet: Börje Åberg, ordföranden, Monica Frumerie, Karin Nordvaller, Anita Andersson och Gunilla Peterson. Foto: GA

Ordförande:
Ulla Löwenhielm, ulla.lowenhielm@gmail.com
Ledamöter:
Anita Andersson, anita.andersson40@gmail.com

Gunnar Andrén, gunnar.andren@liberal.se
Monica Frumerie, monica-frumerie@tele2.se
Karin Nordvaller, karin@nordvaller.se
Gunilla Peterson, gunilla.peterson95@gmail.com
Börje Åberg, borje.aberg@danderydssk.se
Kassör, adjungerad:
Lars Frumerie, lars.frumerie@telia.com
Revisor:
Göran Bjugård, goran.bjugard@telia.com
Revisorsersättare:
Franz Fischer, franz@fischer.ms