Styrelsen i Danderyds Arkivförening består efter årsmötet 23 mars 2022 av:
Monica Frumerie
, Danderyd, ordförande
Gunilla Peterson
, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson
, Stocksund
Christer Arvas
, Djursholm
Anita Enflo
, Enebyberg
Jan Falk
, Stocksund
Stefan Hamberg
, Enebyberg
Jan Löfgren
, Enebyberg
     Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande möte samma kväll att fortsatt adjungera:
Lars Frumerie
, Danderyd, kassör
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Revisorer; Gunnar Bjugård och Lena Gehlert.

Styrelsen i Danderyds Arkivförening består sedan det fortsatta årsmötet 12 september  2021 av:
Monica Frumerie, Danderyd, ordförande
Gunilla Peterson, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson,
Stocksund
Christer Arvas
, Djursholm
Anita Enflo, Enebyberg
Jan Falk
, Stocksund
Stefan Hamberg, Enebyberg
Jan Löfgren
, Enebyberg
     Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande möte samma dag att fortsatt adjungera:
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Lars Frumerie, Danderyd, kassör

Årsmötet den 25 mars 2021
valde inte ny styrelsw utan beslöt att ajournera årsmötet till den 12 september 2021 då kvarvarande årsmötespunkter - utöver val av årsmötesordförande (Monica Frumerie) och årsmötessekreterare (Gunilla Peterson) tas upp till behandling: Godkännande av verksamhetsberättelsen 2020, fastställande av räkenskaper, revisionsberättelsen, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelsen i Danderyds Arkivförening bestod efter det på grund av pandemin senarelagda årsmötet den 17 september 2020 av:

Monica Frumerie, Danderyd, ordförande
Gunilla Peterson, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson, Stocksund, styrelseledamot
Jan Falk, Stocksund, styrelseledamot
Jan Löfgren, Enebyberg, styrelseledamot
Charlotta Malm, Djursholm, styrelseledamot
Börje Åberg
, Danderyd, styrelseledamot (Avled tyvärr 5 januari 2021)
Styrelsen har beslutade att från den 17 september 2020 till styrelsen adjungera:
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Lars Frumerie, Danderyd, kassör

Styrelsemöten 2020 efter årsmötet:
17 september Konstituerande styrelsemöte
28 oktober      Styrelsemötet
(28 november: Besiktning av föreningslokalen Djursholms Vattentorn)
7 december     Styrelsemöte

Styrelsen under 2019 har bestått av:
Monica Frumerie, Danderyd, ordförande
Anita Andersson, Täby (tidigare Enebyberg), vice ordförande
Gunilla Peterson, Enebyberg, sekreterare
Pirjo Andersson, Stocksund
Jan Falk, Stocksund
Jan Löfgren, Enebyberg
Börje Åberg, Danderyd
Adjungerade var:
Gunnar Andrén, Stocksund, ansvarig hemsidan
Lars Frumerie, Danderyd, kassör

Styrelsen från 20 mars 2017
Ulla Löwenhielm, Djursholm, ordförande
Anita Andersson, Täby (tidigare Enebyberg), vice ordförande

Gunnar Andrén, Stocksund
Monica Frumerie, Danderyd
Karin Nordvaller, ,Djursholm
Gunilla Peterson, Enebyberg
Börje Åberg, Danderyd
Kassör, adjungerad:
Lars Frumerie, Dandertd
Revisor:
Göran Bjugård, Dabderyd
Revisorsersättare:
Franz Fischer,Danderyd

 

Här är 2018 års styrelse i Danderyds Arkivförening

Från vänster:
Börje Åberg, Danderyd, Pirjo Andersson, Stocksund, Monica Frumerie, Danderyd, föreningens ordförande Anita Andersson, Enebyberg, Jan Falk, Stocksund, styrelsens sekreterare Gunilla Peterson, Enebyberg  och Jan Löfgren, Enebyberg.
Adjungerad är Gunnar Andrén, ansvarig för denna sidas utseende.

Styrelsemöte 12 november 2018

Från styrelsens möte den 12 november 2018 (f.v.): Börje Åberg, Pirjo Andersson, Monica Frumerie, ordföranden vid kortsidan Anita Andersson, Jan Falk och Gunilla Petterson, vidare i mitten Anita Andersson och nedan Jan Falk som kunde berätta om en förening få hört talas om, Ordenssällskapet Mormors Grind. Vem skulle veta något om detta om inte Danderyds arkivförening funnes?

Mer information om årsmötet 2019 kommer. Men Du kan redan nu reservera kvällen den 20 mars!

Styrelsemöte 15 oktober 2018

Måndagen den 15 oktober 2018 i Djursholms vattentorn.

Vid styrelsemötet den 15 oktober medverkade från Djursholms Forntid och Framtid Lars Victor von Stedingk i planeringsfrågor (se ovan i mitten).
På bilden till vänster fr. v: sekreteraren Gunilla Peterson, ledamoten Jan Löfgren (skymd, därför även på bilden till höger), Forntid och Framtids Lars Victor von Stedingk, Arkivföreningens ordförande Anita Andersson, ledamoten Pirjo Andersson och vice ordföranden Monica Frume
rie. (Ledamoten Jan Falk hade liksom Börje Åberg förhinder att medverka)
Foto: G
unnar Andrén, ansvarig hemsidan. 

Styrelsemöte den 28 augusti 2018 - Plats: Riksarkivet

Från styrelsens möte i Riksarkivet (fr. v.): Jan Falk, Pirjo Andersson, Anita Andersson (ordförande), Jan Löfgren, Gunilla Peterson och Monica Frumerie, vice ordförande och tillika ordförande i FSL Stockholms län.

Före styrelsemötet visades utställningen Riksarkivet 400 år av utställningsansvariga Marie Lennersand, ett mycket uppskattat, intressant och kunskapsförmedlande besök med förevisning av bl.a. originaldokumentet från fredsslutet av 30-åriga kriget (1618-1648).
Vid styrelsemöte, som hölls i Riksarkivets lokaler rapporterades om att Anita Andersson och Börje Åberg påbörjat arbetet med att ordna Danderyds SK:s arkiv.

Styrelsemöte den 12 juni 2018

Rapport från möte 5 juni med Danderyds kommunarkivarie  Elisabeth Jarborn och medarbetarna Malin Kullberg och Cecilia Berg. Arkivföreningen företräddes av ordföranden och vice ordföranden. Genomgång av arbetsplanen samt principerna för arkivering med diskussioner om styrka och svagheter vid arkivering av föreningars verksamheter.

Styrelsemöte den 14 maj 2018

Arbetsmöte med planering av verksamheten.

Konstituerande styrelsemöte den 3 april 2018

Val av funktionärer utöver ordföranden (årsmötesvald)

Vice ordförande: Monica Frumerie
Styrelsens sekreterare: Gunilla Peterson
Kassör (adjungerad): Lars Frumerie
Firmatecknare: Ordförande och kassör, var för sig
Ansvarig för hemsidan (adjungerad): Gunnar Andrén
Ansvarig utgivare hemsidan: Anita Andersson

Danderyds arkivförening har också deltagit vid Stocksunds Torgs dag den 1 september 2018 samt vid de fyra lokala hembygdsföreningarnas rundtur i Danderyd den 8 september 2018.

Styrelsemötet den 19 februari 2018

Från styrelsemötet 19 februari 2018. Fr. v: Ulla Löwenhielm, Djursholm, arkivföreningens ordförande, Gunilla Peterson, Enebyberg, Monica Frumerie, Danderyd, Karin Nordvaller, Djursholm, och Anita Andersson, Enebyberg.

Miljön är Ulla och Björn Löwenhielms kök, kaffekokare var Björn Löwenhielm och plåtslagare, alltså bakom kameran, fanns Gunnar Andrén, Stocksund.

Styrelsen i Danderyds föreningsarkiv hade den 19 februari sitt sista möte före årsmötet 2018. Styrelsemötet hölls hemma hos ordföranden Ulla Löwenhielm.
Orsak: Otjänlig väderlek (med Stockholmsmått mätt, flera centimeter snö, svårt att komma till Djursholms vattentorn som ju är utan vatten men ligger på en kulle).
Vid mötet fastställdes verksamhetsberättelsen och det ekonomiska bokslutet för 2017:
Planerna för årsmötet 2018 med Franciska Sierun-Lönnqvist och Ingegerd Borg som berättare om Danderyds Hembygdsförening fortsatte.

Styrelsemöte 30 augusti 2017

Från styrelsemötet 30 augusti 2017:
Ulla Löwenhielm, ordförande, Monica Frumerie, Karin Nordvaller och Anita Andersson,  styrelseledamöter, funderar över arkiveringen och studerar viktiga dokument. Plåtslagare, dvs. fotograf: Gunnar Andrén

Rapport från styrelsemötet 2 oktober 2017

Styrelsen sammanträdde den 2 oktober kl. 10.00 i Djursholms vattentorn under ledning av Ulla Löwenhielm. Vid mötet förekom sedvanliga rapporter samt planering för Kulturbiennalen 2017.

Styrelsemöten 2019 i Danderyds Arkivförening

Måndagen 4 mars kl. 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
(Årsmöte 20 mars kl 19.00 Lokal: Scoutstugan i Stocksund)
(Årsmöte i FSL Stockholms län 27 mars kl 15.30 Lokal: Stockholms stadsarkiv, anmälan senast 11 mars)
Måndagen 29 april kl 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn
Måndagen 3 juni kl. 10.00 Lokal: Djursholms vattentorn

Från styrelsemötet 16 september 2016


Arkivföreningens styrelse 16 september 2016 i Vattentornet: /fr,v.):: Börje Åberg,Ulla Löwenhielm (ordf.), Monica Frumerie, Karin Nordvaller, Anita Andersson och Gunilla Peterson (sekreterare). Foto: GA