Stadgar för Danderyds arkivförening
Antagna vid föreningens första årsmöte 22 mars 2006

§ 1 Föreningens ändamål
Danderyds arkivförening är en ideell förening av organisationer verksamma i Danderyds kommun. Föreningen skall verka för att dessa organisationers arkivmaterial samlas, bevaras och vårdas i Danderyds föreningsarkiv. Föreningens uppgift är också att väcka intresse för dessa organisationers historia och deras betydelse för samhällets utveckling och att förenings-arkivet blir känt bland kommuninvånarna.

§ 2 Medlemskap
Medlemskapet är öppet för alla ideella föreningar i Danderyd. Enskild person kan erhålla medlemskap som stödjande medlem. Vid årsmötet har stödjande medlem yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 3 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och äger rum senast under mars månad.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Då styrelsen finner det erforderligt skall man kalla till extra möte.
Kallelsen skall utsändas senast 14 dagar före mötet. Ärenden som avser ändring av stadgar och ändring av medlemsavgift får ej avgöras med mindre än att medlemmarna delges detta i kallelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare
2. Förteckning över de närvarande och justering av röstlängd
3. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
6. Information om budget för innevarande år
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
9. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
10. Val av 1 revisor och 1 ersättare
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor

Varje ombud äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör. Beslut fattas med enkel majoritet.
Motion från medlemsförening skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§ 4 Valberedning
Valberedningen skall bestå av två personer. Årsmötet utser sammankallande.

§ 5 Styrelsen
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, alla är ordinarie. Mandattiden är
ett år. Styrelsen får besluta i ärende när minst halva antalet ledamöter deltar i beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen skall avge verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning till årsmötet.

§ 6 Firmateckning
Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.

§ 7 Arkivhantering
Ideella föreningar verksamma i Danderyd äger rätt att inlämna arkivhandlingar för bevarande i Danderyds föreningsarkiv. Styrelsen beslutar om regler för ordning och förteckning av föreningshandlingar samt vilket föreningsmaterial som kan arkiveras och hur materialet skall förvaras.
Varje medlemsorganisation avgör vilka som skall få ta del av inlämnat föreningsmaterial.
Föreningen äger rätt att utkvittera eget föreningsmaterial. Forskning i ”främmande” föreningshandlingar får endast ske i arkivets lokaler.

§ 8 Arkivhandlingar efter förening som upphört
Såvida organisation vid sin upplösning inte meddelat något annat, beslutar styrelsen om tillgänglighet och utlån av upplöst organisations arkivhandlingar.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan göras på ett årsmöte med bifall från två tredjedels majoritet

§ 10 Ev upplösning av Danderyds Arkivförening
Beslut om Danderyds arkivförenings upplösning eller samgående med annan arkivförening fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett årsmöte.