Revisionsberättelse om 2020

Revisionsberättelse för
Danderyds Arkivförening 2020

Vid granskning av räkenskaperna för 2020 har jag funnit dessa i mycket god
ordning.

Ordföranden har också fortlöpande hållit mig underrättad av verksamheten som
inte legat helt nere på grund av Corona pandemin. Det har hänt ganska mycket
med Danderyds Arkivförening 2020.

Med detta föreslår jag att årsmötet beviljar styrelse och kassör ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Danderyd den 4 februari 2021

Göran Bjugård
Göran Bjugård
Utsedd revisor