Kallelse till Årsmöte 12 september

KALLELSE
till ÅRSMÖTE 2021
i Danderyds Arkivförening
Att hållas söndagen den 12 september kl. 12.00

Enligt tidigare utskick genomfördes ett avkortat inledande årsmöte stadgeenligt inom mars månad. Vid detta tillfälle den 25 mars behandlades enbart den första paragrafen enligt given Dagordning.
Nu inbjuder styrelsen medlemmarna till en fortsättning och att härmed årsmötet återupptas.
Plats: utomhus på backen utanför Djursholms vattentorn

Enligt föreningens stadgar, antagna den 22 mars 2006, skall föreningens årsmöte enligt § 3 äga rum ’senast under mars månad’. Under rådande omständigheter med de rekommendationer som gäller i samband med corona-pandemin föreslog styrelsen därför ett uppdelat årsmöte att hållas vid två tillfällen.
Att årsmötet påbörjades torsdagen den 25 mars kl. 10.00 och återupptas söndagen den 12 september 2021 kl. 12.00.

Styrelsen föreslog sålunda att årsmötet den 25 mars ajourneras till den 12 september, efter att stadgarnas § 1 (Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare) behandlats.
Ajourneringen innebär
– dels att vi följer stadgarna,
– dels att alla andra punkter enligt våra stadgar (justerare, rösträknare, årsberättelse inkl. ekonomisk redogörelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ny styrelse, revisorer och valberedning) avhandlas vid det fortsatta årsmötet den 12 september.
Årsberättelsen, Bokslut och Revisionsberättelsen för 2020 ligger nu på vår hemsida som nås via www.fslarkiv.se.
Klicka på ARKIV i menyn, sedan Lokala Folkrörelsearkiv och därefter Danderyds föreningsarkiv.

Den som har synpunkter eller andra förslag om hur årsmötet kan genomföras, ombeds vänligen att kontakta föreningens ordförande Monica Frumerie, telefon 0736-55 77 66 eller e-post monica.frumerie@gmail.com
******** ******* ********
Vi har tidigare annonserat att Vattentornets Dag skulle genomföras i anslutning till årsmötet.
Men corona-pandemin ger ännu inte möjlighet till detta.
Vår plan är därför att uppskjuta Vattentornets dag till kommande år.
Vi har ett preliminärt satt datum till söndagen den 15 maj 2022.
Föreningen kommer att annonsera programmet i god tid.
***********************

Föreningsarkivet i Djursholms Vattentorn har funnits sedan 1975 och har fyllts på kontinuerligt och utgör idag en viktig del av Danderyds kulturarv.
Arkivet har nära 200 förtecknade föreningsarkiv varav cirka 80 tillhör aktiva föreningar.
Sedan 2005 sköts arkivet av en helt ideell förening – Danderyds Arkivförening.

Vill Du se en förteckning över vad olika arkiv innehåller nås även detta via www.fslarkiv.se menyn under ARKIV, sedan ASL – Arkivregister Stockholms Län, därefter Institution Danderyds föreningsarkiv som har en förteckning över Danderyds föreningars arkiv.

Vi har tidigare informerat om den omfattande restaurering av Djursholms Vattentorn som genomfördes 2020.
Om intresse finns så är mötesdeltagarna välkomna in i föreningsarkivet att bese de nyheter som gjorts. Efter årsmötet i god corona-ordning.

Årsavgiften – viktig för föreningens ekonomi – är 100 kr både för föreningar och enskilda medlemmar.
Och skjut inte upp betalningen till senare, betala redan i dag –
Plusgiro 17 02 815-0
Vi utgår från att vädret är på sitt bästa septemberhumör. Men kläder efter väder!

Danderyd 26 augusti 2021
Styrelsen för Danderyds Arkivförening
Monica Frumerie
Ordförande