Ekonomiredogörelse 2020

Danderyds Arkivförening
Organisationsnummer 802431-2483

Vid ingången till 2020 hade föreningen tillgångar i form av plusgiro på cirka 8.300 kr. Inga skulder förelåg.
Vid utgången av 2020 hade föreningen tillgångar o form av plusgiro på cirka 12.200 kr. Inga skulder förelåg.

Balansräkning per 1 januari 2020

Tillgångar per 1 januari 2021                         .
Kassa                                                                 0:00
Plusgiro från 31 december 2020       8.348:60
Summa                                                  8.348:60 
===============================

 Skulder och eget kapital 1 jan 2020         .
Skulder                                                             0:00
Eget kapital                                          8.348:60
Summa                                                     8.348:60 
==============================

Resultaträkning 1 januari – 31 december 2020

Intäkter 2021                                                .
Medlemsavgifter                                 3.300:00
Kommunbidrag                                  6.000:00
Summa                                          9.300:00
==============================

Kostnader 2021                                         .
Finansiella kostnader                          953:10
Årsavgift till FSL                                  100:00
Möteskostnader Kvinnodagen          278:95
Lokalhyra 8 mars                                300:00
Annons Mitt i Danderyd                1.000:00
Kopiering                                           1.813:00
Begravningsblommor                    1.000;00
Årets resultat/överskott                3.854:95
Summa                                      9.300:00
=============================

Balansräkning per 31 december 2020

Tillgångar 31 december 2020             .
Kassa                                                         0:00
Plusgiro från 1 januari 2021         8.348:60
Årets resultat                                   3.854:95
Summa                                     12.203:55
=============================

 Skulder och eget kapital 31 dec 2020
Skulder                                                     0:00
Eget kapital                                    12.203:55
Summa                                     12.203:55
=============================