Årsmötet 2021 – verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Danderyds arkivförening bildades 2005.
Den bildades av representanter för föreningar i Danderyd för att bevara och utveckla föreningsarkivet i Djursholm vattentorn.
Föreningens styrelse är fristående från kommunen och ideellt arbetande men har gott stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen.
Arkivet omfattar nära 200 förtecknade arkiv varav ca 80 tillhör idag aktiva föreningar.
Styrelsen
Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse:
Monica Frumerie, ordförande, omval
Charlotta Malm, nyval
Pirjo Andersson, omval
Jan Falk, omval
Jan Löfgren, omval
Gunilla Peterson, omval
Börje Åberg, omval
Revisor:
Göran Bjugård
Ersättare:
Franz Fischer
Årsmötet utsåg till valberedning:
Ulla Löwenhielm och Anita Andersson.
Styrelsen har adjungerat Lars Frumerie som kassör och Gunnar Andrén med uppgift att fortsätta arbetet med hemsida och andra tekniska frågor.
Gunilla Peterson är styrelsens sekreterare.
Föreningens hedersordförande Karin Löfdahl avled i 27/8 2020.
Begravning i Danderyds Kyrka 24/9.
Styrelsen utsåg 2018 arkivföreningens grundare Karin Löfdahl till hedersordförande för föreningen.
I samband med det senarelagda årsmötet 2020 framförde Ulla Löwenhielm minnesord över Karin och hennes insats för arkivföreningens tillblivelse och utveckling

Ny händelse 2020

En pandemi lamslog hela världen.
Ett coronavirus hade fått fäste och gav upphov till sjukdomen covid-19.
Från medio mars 2020 inställdes publik och social verksamhet efter och enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Danderyds kommuns kulturförvaltning påbjöd inställd verksamhet för de föreningar/organisationer som uppbär kulturbidrag via kommunen. Gäller även Danderyds arkivförening.
Arkivföreningens planerade aktiviteter inställdes omedelbart enligt given instruktion.

Möten

Årsmötet 2020 som initialt var utlyst till onsdagen den 25 mars i Stocksunds Scoutstuga fick avblåsas. Ett uppskjutet årsmöte kunde senare hållas torsdagen den 17 september utomhus på Sunnerbovägen i Danderyd.
Efter 14 år i arkivföreningens styrelse hade Anita Andersson avböjt omval men kunde istället rekryteras till Valberedningen.
Som ny styrelseledamot efter Anita kunde Charlotta Malm inväljas.
Inga andra förändringar avseende styrelseledamöterna var aktuella. Övriga funktionärer kvarstår.
Mötet samlade 16 deltagare, med representanter från nästan lika många medlemsföreningar.
Årsmötet avslutades i behaglig eftermiddagssol då vi samtidigt passade på att fira
arkivföreningens 15 åriga verksamhet. Vi firade med bubbel och äppelsnittar och önskade oss
lycka till framöver.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden: 13 januari, 3
februari, 17 september (konstituerande styrelsemöte), 26 oktober och 7 december.

Arkivarbetet

Föreningen består av organisationer/föreningar verksamma i Danderyds kommun.
Enligt stadgarna skall föreningen verka för att dessa organisationers arkivmaterial samlas, bevaras
och vårdas. Att bistå föreningarna med råd och praktisk hjälp när det gäller organisation av
föreningarnas handlingar, sortering och gallring samt då handlingarna kommit till
föreningsarkivet förteckna handlingarna är grunden för arkivföreningens verksamhet.
Under 2020 har två nytillkomna arkiv tagits emot.
Gunilla Peterson har kunnat färdigställa arbetet med att sortera, ordna och förteckna socialdemokraternas
stora arkiv, som omfattar ett flertal mindre föreningar som verkat i de fyra
kommundelarna genom tiderna inom socialdemokratin i Danderyd.
Arkivföreningen uttrycker sin stora tacksamhet för Gunillas gedigna arbete.
Pirjo Andersson har fortsatt kontakterna med Danderyds många båtklubbar.

Arkiven för SeniorNet och Danderyds slöjdgille är under uppdatering.
Information om vilka föreningars arkiv som finns i Vattentornet och om innehållet i arkiven
finns i arkivdatabasen ASL, Arkivregister Stockholms Län, www.fslarkiv.se
Monica Frumerie har varit ansvarig för detta dataarbete och har förtecknat arkiven i såväl ASL som i
föreningens eget dataregister (excel-baserat).

Inför den planerade restaureringen av Vattentornet 2021, då föreningsarkivet skall utrymmas,  har en
inventering genomförts med avseende på arkivbildare och antal volymer som varje arkiv
omfattar. Här har vi kunnat skilja upp aktiva och inte längre levande arkiv och samtidigt
skapa ett medlemsregister med angivna e-postadresser.
Flertalet av de aktiva medlemmarnas kontaktuppgifter finns nu samlade. Utskick till
medlemmarna har verkligen underlättats. Jan Löfgren har lett detta arbete.

Representation

Föreningen är medlem i Föreningsarkiven i Stockholms län, FSL, som i sin tur är medlemmar
i det nybildade (2019) Svenska arkivförbundet.
Genom FSL kan vi hålla oss uppdaterade i arkivfrågor, ta del av utbildning, använda arkivdatabasen ASL och publicera vår hemsida.

Monica Frumerie har representerat föreningen vid kommunens möten med kulturföreningar.
Under 2020 i samband med restaureringen av Djursholms vattentorn har Jan Löfgren och
Monica Frumerie företrätt Danderyds Arkivförening.

Information och marknadsföring

Bland föreningens uppgifter ingår att väcka intresse för föreningarnas i Danderyds ”historia
och deras betydelse för samhällets utveckling och att föreningsarkivet blir känt bland
kommuninvånarna.” (enligt stadgarna).
Som stöd till föreningarna finns broschyren Danderyds föreningsarkiv samt den uppdaterade broschyren Ordning bland handlingarna –
Så ordnar du ditt arkiv i föreningslivet.
Broschyrerna har delats ut bland annat vid lokala aktiviteter som Stocksunds Torgs Dag, Kulturarvsdagen, Danderyds Kulturbiennal och i
samband med Arkivens dag. Året 2020 kunde dock inget av dessa evenemang genomföras.

Föreningens hemsida finns under www.fslarkiv.se/Danderyds föreningsarkiv som hålls
aktuell och uppdateras kontinuerligt av Gunnar Andrén.

Vattentornets Dag

Vartannat år organiseras Vattentornets Dag tillsammans med Samfundet Djursholms Forntid
och Framtid.
År 2020 var inte ett ordinarie år för Vattentornets Dag men Föreningen Gamla
Djursholmare hade bett om en specialvisning den 9 maj vilken fick inställas.

Aktiviteter, studiebesök och kurser

FSL:s årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 fick ställas in men kunde senare i september
genomföras digitalt.
Jan Löfgren kvarstår som förtroendevald revisor i FSL.
Jan representerade även DAF vid det digitala årsmötet.
Inga andra aktiviteter i form av kurser eller studiebesök genomfördes i FSL:s regi förutom ett studiebesök den 16 juli i Vaxholm.
Med guide till fästningen och besök i Vaxholms stadsarkiv under ledning av stadsarkivarien
Johan Silverfred.
Monica Frumerie och Gunnar Andrén deltog.

Danderyds Arkivförening hann genomföra en extern medlemsaktivitet under 2020 vilken
rubricerades som ’Kvinnor i Arkivet’ lämpligt nog till kvinnodagen söndagen den 8 mars.
Fyra korta presentationer över fyra arkiv med kvinnors arbete framlades förstärkt med intressant
arkivmaterial i form av foton, brev, skrifter mm. Mötet samlade ca 20 deltagare som även
serverades kaffe med dopp.
Vi fick möjlighet att hyra in oss på föreningslokalen i Edsviksvägen 1A.

I samband med styrelsemötet i oktober uppstod tankar om pandemins påverkan på
föreningslivet. Under december kunde styrelsen enas om att göra ett UPPROP till
medlemmarna med en enkät som ställer frågor om pandemins påverkan.
Cirka 60 digitala utskick gjordes. Vi har bett om svar till senast 31 januari 2021.

Arkivens Dag

Arkivens dag 14 bovember – alltid andra lördagen i november – med tema Svart på Vitt kunde tyvärr inte
genomföras. Arkivens Dags olika arrangemang under www.arkivensdag.nu /Stockholms län
kunde heller inte ges den tyngd som vanligtvis de stora organisationerna i Stockholm brukar
ge.
Webbsidan för Sveriges samlade arkivinstitutioner visade avbokade informationer över hela landet.

Ekonomi

33 föreningar har betalat årsavgift 2020.
Nytt förfaringssätt för äskande av Bidrag till Kulturföreningar från kommunen där Danderyds
arkivförening gavs ett bidrag på 6 000 kronor.

Renoveringen av Djursholms vattentorn 2020

Ett stort och välbehövligt arbete som genomförts under april-november. Se Bilaga.

Föreningsarkivets framtid

Djursholms vattentorn är en spännande lokal med historiska vibbar, men inte helt ändamålsenlig för
arkiv och arkivarbete. Tillgängligheten för allmänhet och styrelse begränsas tidvis vintertid.
Men nu med en uppfräschad och ljus lokal ser vi verkligen framtiden an. Vi är tacksamma att
Danderyds kommun givit utrymme för denna ändamålsenliga uppgradering. Föreningens styrelse ser fram mot att få ta
Djursholms vattentorn i ny besittning för föreningarnas arkiv.

Styrelsen för Danderyds Arkivförening vill avslutningsvis framföra sitt stora tack till Danderyds kommun
för det förtroende som givits föreningen att fortsatt få disponera Djursholms vattentorn
som ett föreningsarkiv och med ett särskilt tack till Kultur-och Fritidsförvaltningen för dess
allt igenom uppmuntrande stöd.

Danderyd den 25 januari

Monica Frumerie
Pirjo Andersson
Jan Falk
Jan Löfgren
Charlotta Malm
Gunilla Peterson

Styrelseledamoten Börje Åberg, avled den 4 januari 2021

BILAGA

Restaureringen av Djursholms vattentorn 2020

Det planeringsarbete som inleddes hösten 2019 fortsatte in i 2020 med sikte att starta en
renovering av Vattentornet i början av april.
Arkivföreningen hade här bett om denna tidtabell så att vi kunde genomföra ett årsmöte i mars enligt stadgarna och därefter påbörja packning av
arkivalierna till annat ställe.
Citat från Verksamhetsberättelsen 2019:
Under hösten har ett projekt för renovering av Djursholms vattentorn initierats. Vattentornet benämns som
’omistligt’ och Tekniska kontoret har under ledning av P Bengtsson samlat de två
föreningarna i Vattentornet, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid och Danderyds
Arkivförening till byggmöten för planering av ett större renoveringsarbete med sikte att
genomföras under 2020.
Byggmöten hölls fortsättningsvis under hela året med den projektgrupp som tidigare initierats.
Med anledning av corona-pandemin fick möten ske digitalt förstärkt med många kontakter per
telefon och med intensiv mailkontakt.
Sommartiden gav dock möjlighet till flera på plats hållna kontakter.

Vartefter befintliga golvlager rensades bort ur bottenplanet, desto tydligare framträdde den
gamla och ursprungliga användningen av vattentornet. I bottenplanet kunde man tydligt
urskilja två separata rum, åtskilda i mitten i det stora rummet. Med varsin eldstad, dock i olika
ut förande.
Golvet var lagt med tjocka träbalkar med mellanfyllning av jord, grus och
liknande. På väggarna kunde tre tapetlager urskiljas. Träpanel av pärlspont.
Golvet har blivit utjämnat till tre decimeter lägre mot tidigare vilket ger att hela föreningsarkivet är i
samma plan.
Hela interiören är ommålad i ljus färg, inklusive de inre fönsterluckorna. Ny matta till golvet.
Nya radiatorer under varje fönster. Nu inställda på 20 grader C.
Nytt hyllsystem till de tre långväggarna.
Delvis nya kontorsmöbler från kommunens ’överskott’.
Ny säkerhetsdörr, långe efterfrågat från arkivföreningen.
Exteriört nya galler utanför varje fönster, vilket möjliggör att få in dagsljus vid arbete.
Litet räcke vid yttertrappan.
Omdaningen är fotograferad vid de olika etapperna.

Tillbakaflytten var klar till sista dagarna i november.
Vid styrelsemötet 7 december 2020 kunde säkerhetsnycklar till den nya dörren utkvitteras av
styrelseledamöterna.
/Monica Frumerie