Årsmötet 2021 – protokoll

Protokoll fört vid återupptaget årsmöte

i Danderyds arkivförening söndagen den 12 september 2021 vid Vattentornet

Närvarande: se bilagd deltagarlista

 

 • 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Monica Frumerie hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.

Invigningen av vattentornet är framskjutet till söndagen den 15 maj 2022. Boris von Uexküll har tackat ja till att återinviga det renoverade Vattentornet. Malena Hofverberg från FSL besökte årsmötet och hälsades särskilt välkommen.

 

 • 2 Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 • 3 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare utsågs Björn Löwenhielm.

 

 • 4 Val av ordförande och sekreterare

Mötet beslutade att utse Monica Frumerie att leda dagens förhandlingar och Gunilla Peterson till sekreterare.

 

 • 5 Årsmötets behöriga utlysande

Det ordinarie årsmötet inleddes stadgeenligt den 25 mars 2021, men på grund av coronapandemin beslutades att ajournera årsmötet till söndagen den 12 september. Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.

 

 • 6 Förteckning över närvarande och justering av röstlängd

            Röstlängden finns som bilaga.

 

 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning

Monica Frumerie kommenterade verksamhetsberättelsen. Den 8 mars hölls ett seminarium om kvinnor i arkivet. Efter detta datum ställdes all verksamhet in på grund av coronapandemin. Anita Andersson avböjde omval. Charlotta Malm valdes in i DAF:s styrelse. Karin Löfdahl avled den 27 augusti 2020. Hon var en av pionjärerna som startade DAF år 2005. Hon valdes till hedersordförande i DAF år 2018.

 

Vattentornet anses skyddsvärt och dess lokaler har därför renoverats under året. Arkivet utrymdes och arkivmaterialet förvarades med möblemang i container och arkivalier i ett fläktrum i Danderyds gymnasium. Samtliga radiatorer är utbytta och fönstren är renoverade och försedda med utvändigt galler. Nu är nivån densamma i samtliga rum, men krävde att att en liten trapp togs bort. Allt är restaurerat – golv, tak, väggar och fönster. Väggarna hade tre lager av tapeter. Dessutom har föreningsarkivet försetts med en säkerhetsdörr och ett räcke vid yttertrappan.

 

DAF har under året också genomfört en enkät med sex frågor, som har skickats ut till medlemmarna i föreningen. Syftet var att ta reda på hur föreningarnas verksamhet fungerade under coronapandemin. Enkätsvaren har bearbetats och sammanställts av Gunnar Andrén. Rapporten har presenterats för kommunens politiker och tjänstemän.

 

Lars Frumerie redovisade och kommenterade föreningens ekonomi. 33 medlemmar har betalat årsavgift. Inkomsterna har varit 9300 kronor och utgifterna 5 500 kronor. Saldot är således 3 800 kronor.

 

 • 8 Revisorernas berättelse

Revisor Göran Bjugård hade förhinder och revisionsberättelsen lästes av Jan Löfgren som intygade att räkenskaperna förts enligt god revisionssed.

 

 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen, samt resultat- och balansräkning samt ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

 • 10 Information om budget för innevarande år 2021

Endast 15 årsavgifter har kommit in från medlemmarna. FSL har delat ut ett stipendium till DAF som belöning för aktivt arbete. Årsmötet har inte orsakat några utgifter. En jullunch är inplanerad och brukar avsluta årets styrelsearbete.

 

 • 11 Fastställande av årsavgift för år 2022

            Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kronor under år 2022.

 

 • 12 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Ulla Löwenhielm representerade valberedningen och presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter.

 

Mötet beslutade att omvälja Monica Frumerie som ordförande. Följande fyra ledamöter omvaldes

Pirjo Andersson                            Sällskapet Amorina
Jan Falk                                         Sällskapet Amorina
Jan Löfgren                                  Enebybergs gårds förening

Gunilla Peterson                           Socialdemokraterna, Danderyd

Tre nya ledamöter valdes in

Christer Arvas                              Djursholms gille

Anita Enflo                                   Danderyds villaägareförening

Stefan Hamberg                            Enebybergs Idrottsförening

 

Charlotta Malm har avböjt omval.

 

 

 • 13 Val av en revisor och en ersättare

Beslutades att välja Göran Bjugård till revisor (omval) och Lena Gehlert till revisorssuppleant (nyval)

Franz Fischer har avböjt omval

 

 • 14 Val av valberedning

Till valkommitté beslutade mötet att välja Ulla Löwenhielm (omval och sammankallande) samt Anita Andersson (omval).

 

 • 15 Övriga frågor och avslutning

Monica Frumerie avtackade Charlotta Malm som avslutar sitt arbete i DAF.

 

Gunnar Andrén tackades för att han förgyller DAF:s tillvaro genom att ansvara och uppdatera DAF:s hemsida. Hans arbete med sammanställning och rapport av enkätsvaren betonades särskild.

 

Ulla Löwenhielm utsågs till hedersordförande för sitt starka engagemang i DAF. Hon var med från dess början 2005. Hon har på ett förtjänstfullt sätt förmedlat att föreningsarkivet finns och hon har arbetat för att göra det tillgängligt. Ulla bjöds in till årets Nobellunch.

 

 • 16 Avslutning

Mötet avslutades. Intresserade mötesdeltagare hälsades välkomna in i föreningsarkivet att bese den renoverade lokalen.

 

Vid protokollet:

 

 

 

Gunilla Peterson                                                   Monica Frumerie

Sekreterare                                                                                   Ordförande

 

 

Justeras:

 

 

 

Björn Löwenhielm