Årsmötesprotokoll 25 mars

Kopia av original.

Protokoll fört vid ajournerat årsmöte i Danderyds Arkivförening,
25 mars 2021, utomhus vid Djursholms vattentorn klockan 10.00

Närvarande:
Monica Frumerie (ordf.)
Charlotta Malm
Jan Falk
Jan Löfgren
Gunilla Peterson (sekr.)
Gunnar Andrén
Anita Enflo (Danderyds villaägarförening)
Pia Klint (Danderyds socialdemokratiska arbetarkommun och Lillkalmars odlingsförening)

§ 1. Mötets öppnande
Monica hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Monica hänvisade till föreningens stadgar § 3 som föreskriver att årsmöte ska hållas senast under mars månad.
Under rådande omständigheter med de rekommendationer som gäller i samband med coronapandemin föreslog styrelsen att ajournera det påbörjade mötet till söndagen den 12 september 2021 klockan 12.

Mötet beslutade att dagens årsmöte efter stadgarnas § 1 (val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare) ajourneras till den 12 september.
Ajourneringen innebär att
– Stadgarna följs
– Att samtliga punkter enligt våra stadgar (justerare, rösträknare, årsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse, revisors berättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av ny styrelse, revisorer och valberedning) avhandlas vid det kommande återupptagna årsmötet.
– Samma dag, söndagen den 12 september klockan 13 hälsas alla välkomna till Vattentornets dag som genomförs tillsammans med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid.

§ 2. Mötet avslutades

Ordförande

Monica Frumerie
Monica Frumerie

 

Vid protokollet

Gunilla Peterson
Gunilla Peterson