2019 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019

Danderyds arkivförening bildades 2005.
Den bildades av representanter för föreningar i Danderyd för att bevara och utveckla föreningsarkivet i Djursholm vattentorn.
Föreningens styrelse är fristående från kommunen och ideellt arbetande men har gott stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Arkivet omfattar nära 200 förtecknade arkiv varav cirka 80 tillhör idag aktiva föreningar.

Styrelsen

Vid årsmötet 2019 valdes följande styrelse:
Monica Frumerie, ordförande
Anita Andersson, omval
Pirjo Andersson, omval
Jan Falk, omval
Jan Löfgren, omval
Gunilla Peterson, omval
Börje Åberg, omval
Revisor:
Göran Bjugård
Ersättare:
Franz Fischer
Årsmötet utsåg till valberedning:
Ulla Löwenhielm och Anders Fridell.
Styrelsen har adjungerat Lars Frumerie som kassör och Gunnar Andrén med uppgift att fortsätta arbetet med hemsida och andra tekniska frågor.
Gunilla Peterson är sekreterare.
Styrelsen utsåg 2018 arkivföreningens grundare Karin Löfdahl till hedersordförande för föreningen.

Möten

Årsmötet ägde rum onsdagen den 20 mars i Stocksunds Scoutstuga.
Anita Andersson avgick som ordförande och överlämnade ordförandeskapet till Monica Frumerie.
Inga andra förändringar avseende styrelseledamöterna var aktuella.
Övriga funktionärer kvarstår.
Jan Falk och Gunnar Andrén hade samlat information om Scoutstugans tillkomst och användning. Presentationen gjordes med foton och rörliga bilder. Mycket uppskattat.
Mötet samlade dryga 30-talet representanter från arkivföreningens medlemsföreningar och avslutades med mingel, dryck och snittar.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden: 28 januari, 4 mars, 22 mars (konstituerande), 29 april, 3 juni, 9 september, 7 oktober, 4 november och 9 december.

Arkivarbetet

Föreningen består av organisationer / föreningar verksamma i Danderyds kommun.
Enligt stadgarna skall föreningen verka för att dessa organisationers arkivmaterial samlas, bevaras
och vårdas. Att bistå föreningarna med råd och praktisk hjälp när det gäller organisation av
föreningarnas handlingar, sortering och gallring samt då handlingarna kommit till föreningsarkivet förteckna handlingarna är grunden för arkivföreningens verksamhet.
Nytillkomna arkiv under året har varit Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen och
Danderyds Konsthall.
Gunilla Peterson har fortsatt arbetet med att sortera, ordna och förteckna socialdemokraternas stora arkiv, som omfattar ett flertal mindre föreningar som
verkat i de fyra kommundelarna genom tiderna inom socialdemokratin i Danderyd. Under året
har samtliga Socialdemokratiska Kvinnoklubbar färdigställts. Flera (S)-ungdomsklubbar och
ett antal andra(S)-föreningar har registrerats.
Pirjo Andersson har fortsatt kontakterna med Danderyds många båtklubbar.
Arkivet för Danderyds Kulturbiennal har även fyllts på efter genomförda aktiviteter 2019. Information om vilka föreningars arkiv som finns i Vattentornet och om innehållet i arkiven
finns i arkivdatabasen ASL, Arkivregister Stockholms Län, www.fslarkiv.se
Monica Frumerie har varit ansvarig för detta dataarbete och har förtecknat arkiven i såväl ASL som i
föreningens eget dataregister (excel-baserat). Under hösten 2019 har ett omfattande arbete lagts ner på att skapa ett medlemsregister utifrån den
information som kan hämtas i ASL. Jan Löfgren har lett det arbetet. Vi har även kunnat inventera antalet arkivbildare samt identifiera e-postadresser till ansvariga
i föreningarna. Allt detta för att kunna kommunicera digitalt med medlemmarna. Representation
Föreningen är medlem i Föreningsarkiven i Stockholms län, FSL, som i sin tur är medlemmar
i det nybildade Svenska arkivförbundet.
Genom FSL kan vi hålla oss uppdaterade i
arkivfrågor, ta del av utbildning, använda arkivdatabasen ASL och publicera vår hemsida.

Monica Frumerie har representerat föreningen vid kommunens möten med kulturföreningar.

Under hösten har ett projekt för renovering av Djursholms vattentorn initierats. Vattentornet
benämns som ’omistligt’ och Tekniska kontoret har under ledning av P Bengtsson samlat de
två föreningarna i Vattentornet, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid och Danderyds
Arkivförening till byggmöten för planering av ett större renoveringsarbete med sikte att
genomföras under 2020. Jan Löfgren och Monica Frumerie representerar här DAF.

Information och marknadsföring

Bland föreningens uppgifter ingår att väcka intresse för föreningarnas i Danderyds ”historia
och deras betydelse för samhällets utveckling och att föreningsarkivet blir känt bland
kommuninvånarna.” (enligt stadgarna).
Som stöd till föreningarna finns broschyren
Danderyds föreningsarkiv samt den uppdaterade broschyren Ordning bland handlingarna –
Så ordnar du ditt arkiv i föreningslivet.
Broschyrerna har delats ut bland annat på StocksundsTorgs Dag, Kulturarvsdagen, Danderyds Kulturbiennal och i samband med Arkivens dag.
Föreningens hemsida finns under www.fslarkiv.se/ Danderyds föreningsarkiv och hållsaktuell tack vare Gunnar Andrén.
Ett 10-tal av de 20 föreningsaffischer som togs fram under 2014 har varit utlånade till Idalagården i samband med en arkivpresentation i maj och sedan till Stocksundsbiblioteket från juni och över sommaren.

Vattentornets Dag 2019

Vartannat år organiseras Vattentornets Dag tillsammans med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Lördagen den 18 maj var det vandring i solsken och vårliga vindar uppför backen till Tornet. Programmet hade annonserats i de två lokala tidningarna.
Monica Frumerie gav information om den historiska bakgrunden till byggandet av vattentornet och dess historia fram till tömning.
Gunnela Mogensen berättade om arkitekten Rudolf Enbloms medverkan i Tornets tillbyggnad och övrig byggnation som arkitekten Enblom bidragit med i
Djursholm. Gunnela kan räkna släktskap med Rudolf Enblom som sin mormors far.
För detta tillfälle hade en uppgradering av den lilla infoskriften om Djursholms vattentorn gjorts tillsammans med Forntid och Framtid.
Aktiviteten samlade ett drygt 50-tal åhörare där även STF Nordost medverkade.

Aktiviteter, studiebesök och kurser

FSL:s årsmöte 2019 onsdagen den 27 mars ägde rum på Stockholms stadsarkiv, lokal Asplund.
Monica Frumerie avslutade sitt femåriga ordförandeuppdrag och ersattes av Sissella Helgesson.
Jan Löfgren kvarstår som förtroendevald revisor.

Under våren ordnade FSL ett studiebesök på Operans arkiv och ateljé i Gäddviken (Nacka) som samlade flera deltagare från Danderyd.
Under oktober deltog arkivföreningen i Danderyds Kulturbiennal med öppet arkiv där vi visade ’Kulturskatter i Danderyd’ i form av arkiv från områden som Musik, Konst och Litteratur. Tyvärr enbart ett fåtal besökare (12 personer).

Ny form för arkivkurs genomfördes i samarbete med FSL genom att inbjuda till ’kurs på hemmaplan’. Tisdagen den 29 oktober samlades cirka 25 deltagare som representerade cirka 15 olika föreningar till grundkursen Ordna ditt arkiv. Arkivarie Olivia Naue, en av FSL:s kursledare var en uppskattad presentatör av hur man tar hand om och sammanställer sina arkivhandlingar. Vi hade den stora förmånen att få disponera Stallet, Danderyds
Hembygdsföreningslokal. Matiga mackor serverades i pausen.

Arkivens dag

På Arkivens dag 9/11 andra lördagen i november, med tema Gömt och Glömt inbjöd
arkivföreningen till arkivinformation på Idalagården i Stocksund. Programmet hade
annonserats även här i de två lokala tidningarna samt på hemsidan för Arkivens dag under
www.arkivensdag.nu /Stockholms län.
Programmet omfattade dels en allmän info om vad Arkivens dag är och dess bakgrund och
historia samt en intressant lokalpolitisk spännande bakgrund till tvisten om huruvida
Djursholms vattentorn skulle bevaras eller inte. Gunnar Andrén hade fördjupat sig i
protokollen från stadsfullmäktige i Djursholm och där funnit den sanna historien till att vi
fortfarande kan glädja oss åt att Vattentornet sätter sin karakteristiska prägel på landskapet.
Ett 25-tal personer hade hörsammat uppropet och lät sig väl smaka av kaffe med dopp och
finska pinnar.

Ekonomi

43 föreningar har betalat årsavgift.
Nytt förfaringssätt för äskande av Bidrag till Kulturföreningar från kommunen där DAF gavs
ett bidrag på 6 000 kronor.

Arkivets framtid

Vattentornet är en spännande lokal med historiska vibbar, men inte helt ändamålsenlig för
arkiv och arkivarbete. Tillgängligheten för allmänhet och styrelse begränsas tidvis vintertid.

Glädjande är nu att kommunen vill rusta Djursholms vattentorn utifrån det antikvariska
perspektivet och har ställt sig villig att uppgradera Föreningsarkivets ganska slitna ytor.
För att visa på de bestämmelser som gäller för arkivlokaler har regelverket RA-FS 2013:4
(Riksarkivets författningssamling gällande Arkivlokaler) förmedlats till Tekniska kontoret.
De nya lokaler som tidigare har planerats för kommunarkivets behov är idag framskjutna på
ännu ej klarlagd tid. Det som tidigare diskuterats avseende en samlokalisering av
kommunarkiv och föreningsarkiv ligger fortsättningsvis kvar.

Danderyd den 22 februari 2020

Monica Frumerie
Anita Andersson
Pirjo Andersson
Jan Falk
Jan Löfgren
Gunilla Peterson
Börje Åberg