Årsmötet 2020 – protokoll

Protokoll fört vid
uppskjutet Årsmöte
i Danderyds Arkivförening
17 september 2020, Sunnerbovägen 4, Klingsta (Danderyd)

Närvarande: se bilagd deltagarlista

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordföranden Monica Frumerie hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet.

Karin Löfdahl avled den 27 augusti 2020. Ulla Löwenhielm berättade om Karins
insatser för Danderyds arkivförening. Karin startade Danderyds arkivförening
(DAF) 2005 och valdes då till ordförande – ett förtroendeuppdrag som hon
förvaltade till 2012. Hon blev föreningens hedersordförande 2018. Karin hade
ett särskilt intresse för tysk litteratur och hon var bland annat nobelpristagaren
Hertha Müllers översättare. Karin var mycket uppskattad som en kunnig och
omdömesgill person.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare utsågs Myrna Smitt.

§ 4 Val av mötesordförande och sekreterare

Mötet beslutade att utse Monica Frumerie att leda dagens förhandlingar och
Gunilla Peterson till sekreterare.

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande

På grund av corona-pandemin fick det ordinarie årsmötet skjutas på framtiden.
Ordföranden redogjorde för tillvägagångssättet för utlysning av det senarelagda
årsmötet. Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.

§ 6 Förteckning över närvarande och justering av röstlängd

Röstlängden finns som bilaga.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens redovisning

Monica Frumerie kommenterade verksamhetsberättelsen för 2019.

DAF har 185 förtecknade arkiv varav DSK (Danderyds Sportklubb) är det mest omfattande.
Under året har två nya medlemmar tillkommit. Det är Danderyds konsthall och
Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen. Den senare har inte längre någon
verksamhet.
Gunilla Peterson har slutfört förteckning och registreringen av
socialdemokraternas omfattande arkiv. Jan Löfgren har lett arbetet för att skapa
ett digitalt medlemsregister.

Det pågår ett omfattande arbete med upprustning och renovering av
Föreningsarkivets lokaler i Djursholms Vattentorn. Det är helt utrymt och
renovering har pågått både under våren och sommaren, men närmar sig nu
datum för inflyttning.

Gunnar Andrén har ansvarat för information och marknadsföring som ansvarig
för DAF:s hemsida.

Vattentornets dag uppmärksammas vartannat år.

DAF har erhållit kulturföreningsbidrag á 6.000 kronor från Danderyd kommun.

Kommunen hade tidigare planer på att samla samtliga aktiviteter i ett kulturhus.
Sådana planer verkar för närvarande vara avskrivna av kommunen.

DAF anslöt sig till FSL:s remissvar rörande Arkivutredningen.

Lars Frumerie redovisade och kommenterade föreningens ekonomi.
44 föreningar har betalat årsavgift. Inkomsterna har varit 10.500 kronor. Saldot är
8 500 kronor.

§ 8 Revisorernas berättelse

Göran Bjugård läste revisionsberättelsen och intygade att räkenskaperna förts
enligt god revisionssed.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Information om budget för innevarande år 2020

I dagsläget har DAF 30 betalande medlemmar. Årsmötet har inte orsakat några
utgifter. En jullunch är inplanerad och brukar avsluta årets styrelsearbete.

§ 11 Fastställande av årsavgift för år 2021

Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad under 2021.

§ 12 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Ulla Löwenhielm representerade valberedningen.
Mötet beslutade att omvälja Monica Frumerie som ordförande.
Följande ledamöter omvaldes:
Pirjo Andersson Sällskapet Amorina
Jan Falk Sällskapet Amorina
Jan Löfgren Enebybergs gårds förening
Gunilla Peterson Socialdemokraterna, Danderyd
Börje Åberg Danderyds Sportklubb
Charlotta Malm (nyval) Samfundet Djursholms Forntid och
Framtid
Årsmötet beslutade att adjungera Gunnar Andrén (omval) som ansvarig för
hemsidan och Lars Frumerie (omval) till adjungerad kassör.

§ 13 Val av en revisor och en ersättare

Göran Bjugård valdes till revisor (omval) och Franz Fischer till
revisorssuppleant (omval).

§14 Val av valberedning

Till valkommitté beslutade mötet att välja Ulla Löwenhielm (omval och
sammankallande) samt Anita Andersson (nyval).

§ 15 Övriga frågor och avslutning

Anita Andersson som avgår från styrelsen skulle sedvanligt ha avtackats.
Men på grund av Anitas anmälda frånvaro får det ske vid annat tillfälle.

DAF har haft två jämna födelsedagar under 2020. Både Monica och Anita har
firat sina 80-årsdagar och det vill vi i övriga i styrelsen uppmärksamma genom
en gåva. Gunnar hade fått förslag från Karin Josephson på en läsvärd bok,
nämligen Dörren av Magda Szabó. Bokens titel är lätt att associera till alla de
framstötar som DAF har gjort till kommunen med de upprepade propåerna att få
en säkerhetsdörr. Anita får uppvaktas senare.

§16 Avslutning

Mötet avslutades.

DAF firar i år 15-årsjubileum och detta hade Monica förberett med dryck och
nygräddade äppelflarn.

Monica Frumerie           Gunilla Peterson
Ordförande                    Sekreterare

Justeras:
Myrna Smitt