Styrelsens förslag till dagordning

Styrelsen för Danderyds Arkivförening
föreslår – helt enligt 2006 års stadgar –
denna dagordning vid Årsmötet den 23 mars 2022

1. Mötet öppnas (Monica Frumerie, föreningsordförande)
2, Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justerare, tillika rösträknare (del av § 3 stadgarna)
4. Upprättande av förteckning över närvarande och justering av röstlängd
5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 och revisorns berättelse och förslag avseende 2021 års förvaltning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2021
8. Information om budget för innevarande år (2022)
9. Fastställande av medlemsavgift 2023 (för 2022 gäller 100 kr/förening och enskild medlem)
8. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer (för 2021 gäller 0 kr till styrelseledamöter och 0 kr till revisor och ersättare)
9. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
10. Val av en revisor och en ersättare (enligt stadgarna)
11. Val av valberedning (årsmötet beslutar om antal ledamöter, personer och sammankallande)
12. Övriga frågor som styrelsen eller medlemmar vill väcka (beslut kan ej fattas eftersom årsmötet bara kan besluta i ärenden på dagordningen men information, frågor eller ärenden kan väckas av varje medlem i föreningen)
13. Mötet avslutas 
(ordföranden)