Årsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Danderyds arkivförening bildades 2005. Den bildades av representanter för föreningar i
Danderyd för att bevara och utveckla Föreningsarkivet i Djursholms vattentorn.
Föreningens styrelse är fristående från kommunen och ideellt arbetande men har gott stöd från Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Arkivet omfattade vid årsskiftet 2021(2022 194 förtecknade arkiv varav cirka 80 arkiv idag tillhör aktiva
föreningar.

Styrelsen 2021

Vid årsmötet 2021 valdes följande styrelseledamöter och funktionärer:
Monica Frumerie, ordförande
Christer Arvas, nyval
Anita Enflo, nyval
Pirjo Andersson, omval
Stefan Hamberg, nyval
Jan Falk, omval
Jan Löfgren, omval
Gunilla Peterson, omval
Revisor:
Göran Bjugård, omval
Ersättare:
Lena Gehlert, nyval
Årsmötet utsåg valberedning:
Ulla Löwenhielm, sammankallande
och
Anita Andersson.
Styrelsen har adjungerat Lars Frumerie som kassör och Gunnar Andrén som redaktör för
föreningens hemsida och med uppgift att fortsätta arbetet med hemsidan utveckling.
Jan Löfgren har utsetts till vice ordförande. Gunilla Peterson är sekreterare.

Möten

Verksamheten av den pågående pandemin. Först efter att vaccinering
kommit i gång kunde aktiviteter sparsamt återupptas.

Årsmötet som initialt var utlyst till torsdagen den 25 mars ajournerades efter inledande
formalia. Det fortsatta årsmötet hölls söndagen den 12 september utomhus på tornbacken
utanför Djursholms vattentorn.
Tre nya ledamöter invaldes till styrelsen

Anita Enflo/Danderyds Villaägareförening,
Christer Arvas/Djursholms Gille
och
Stefan HambergEnebybergs Idrottsförening.
I januari avled styrelseledamoten Börje Åberg i sviterna av covid-19.
Börje Åberg var med i föreningens styrelse allt ifrån start 2005.
Lena Gehlert valdes till revisorssuppleant efter att Franz Fischer avböjt omval.
Övriga funktionärer kvarstår.
Malena Hofverberg besökte även mötet och informerade om det Stipendium som utdelats till
DAF under året.
Årsmötet avslutades med att deltagarna bjöds in att bese det upprustade Föreningsarkivet.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden: 26 maj, 14 juni,
16 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och konstituerande styrelsemöte 12
september.

Även detta år arrangerades en jullunch/Nobellunch 10 december där ledamöter och
funktionärer under trevliga former kunde avsluta året.
Föreningens nya Hedersordförande Ulla Löwenhielm var även inbjuden till lunchen.

Arkivarbetet

Föreningen består av organisationer/föreningar verksamma i Danderyds kommun.
Enligt stadgarna skall föreningen verka för att dessa organisationers arkivmaterial samlas, bevaras
och vårdas. Att bistå föreningarna med råd och praktisk hjälp när det gäller organisation av
föreningarnas handlingar, sortering och gallring samt då handlingarna kommit till
föreningsarkivet förteckna handlingarna är grunden för arkivföreningens verksamhet.
Under året har två nytillkomna arkiv tagits emot Djursholms Golfintressenter Förening och
Danderyds Långfärdsskrinnare.
Gunilla Peterson har färdigställt det omfattande arkivarbetet med Socialdemokraternas stora
arkiv. Nu återstår att etikettera alla arkivkapslar.
Aktuella uppdateringar:
SeniorNet (klar),
Enebybergs Föräldraförening (klar),
Konstens Vänner i Djursholm (klar),
Danderyds Konstrunda (klar),
Sällskapet Amorina,
Danderyds Slöjdgille
och
Danderyds Moderaterna under arbete.

Information om vilka föreningars arkiv som finns i föreningsarkivet och om innehållet i
arkiven kan läsas i arkivdatabasen ASL, Arkivregister Stockholms Län, www.fslarkiv.se
Monica Frumerie har varit ansvarig för detta dataarbete och har förtecknat arkiven i såväl
ASL som i föreningens eget dataregister (excel-baserat).

I samband med återflytten till föreningsarkivet gavs kännedom om flera äldre arkivbildare
som varit mindre kända för oss. Nya pusselbitar kom på plats.
Arkivfynd: tre stumfilmer från 1920- och 1930tal (varav två nitratfilmer),
äldre fotografier, tavlor och andra kanske udda arkivalier.

Arbetet med att identifiera aktiva och avslutade föreningar fortgår, detta för att skapa en
aktuell medlemsförteckning med korrekt angivna e-postadresser.
Flertalet av de aktiva medlemmarnas kontaktuppgifter finns nu samlade. Utskick till
medlemmarna har verkligen underlättats.

Representation

Föreningen är medlem i Föreningsarkiven i Stockholms län, FSL, som i sin tur är medlem i
det nybildade (2019) Svenska Arkivförbundet.
Genom FSL kan vi hålla oss uppdaterade i arkivfrågor, ta del av utbildning, använda
arkivdatabasen ASL och publicera vår hemsida.
Jan Löfgren är förtroendevald revisor i FSL.
Monica Frumerie har representerat föreningen vid kommunens möten med kulturföreningar.

Information och marknadsföring

Bland föreningens uppgifter ingår att väcka intresse för föreningarnas i Danderyds ”historia
och deras betydelse för samhällets utveckling och att föreningsarkivet blir känt bland
kommuninvånarna.” (enligt stadgarna). Som stöd till föreningarna finns broschyren
Danderyds föreningsarkiv samt broschyren Ordning bland handlingarna – Så ordnar du ditt
arkiv i föreningslivet.
Broschyrerna har delats ut bland annat vid lokala aktiviteter som
Stocksunds Torgs Dag, Kulturarvsdagen, Danderyds Kulturbiennal och i samband med
Arkivens dag. Året 2021 kunde aktiviteter under årets senare del genomföras.

Föreningens hemsida finns under www.fslarkiv.se/danderyd där Gunnar Andrén
utvecklat en läsbar sida.

Uppföljning av ENKÄTEN – föreningsarbetearbete i pandemitid, en s.k. speciell händelse

Den enkät som skickades ut till medlemmarna i december 2020 innehöll sex frågor om hur
föreningarna hanterat sin verksamhet under corona-tiden. Svarstiden gick ut sista januari
2021.
Från 65 digitala utskick erhölls 37 svar, vilket ger en svarsfrekvens på över 50% vilket
får anses vara en god siffra.
Gunnar Andrén har gjort en sammanställning av hur föreningarna svarade och vad
som gick att utläsa. Rapporten har distribuerats till medlemmarna och även till Kulturförvaltningen.

Enkäten uppmärksammades även i lokalpressen. En kort artikel skrevs även
och skickades in till Svenska Arkivförbundet för publicering på dess hemsida.
En Minneskapsel är framtagen och ingår nu i Danderyds arkivförenings eget arkiv.

Vattentornets dag

Vartannat år organiseras Vattentornets dag tillsammans med Samfundet Djursholms Forntid
och Framtid. Året 2021 var ett ordinarie år för denna aktivitet vilken av kända skäl fick ställas
in.
Avsikten var att även låta det upprustade Vattentornen återinvigas. Föreningen har låtit
uppskjuta återinvigningen till maj 2022.

Aktiviteter, studiebesök och kurser

FSL:s årsmöte 2021 hölls torsdagen den 18 mars. Gunilla Peterson och Jan Löfgren
representerade DAF vid detta digitala årsmöte. Jan Löfgren deltog även i sin funktion som
förtroendevald revisor.
Inga andra aktiviteter i form av kurser eller studiebesök genomfördes i FSL:s regi förutom ett
hybridmöte under hösten om användbarhet och utveckling av databasen ASL med tre
deltagare från DAF.

Den 27 augusti hade DAF besök av företrädare för Danderyds kommunarkiv med arkivarie
Elisabeth Jarborn och tre av hennes medarbetare. Vi var ivriga att visa den restaurerade
arkivlokalen vad som var nytt och hur vi kunnat följa Riksarkivets författningssamling
(RA:FS 2013:4) avseende inredning av arkivlokaler.

Under september och oktober genomfördes ett omfattande Demokratijubileum i regi av
Danderyds kommun. Jämte detta jubileum arrangerades även Danderyds Kulturbiennal.
DAF deltog i båda aktiviteterna med en affischutställning:
Vad visar föreningarnas arkiv, vilket avsåg folkrörelsernas betydelse för demokratins utveckling
i samhället från 1890- till 1920talet.
Vi hade valt att visa folkrörelsearkiven från nykterheten (IOGT), arbetarrörelsen
(socialdemokrater), politikområdet (liberaler och tidiga moderater) och idrottsrörelsen (EIF
och tidiga idrottsklubbar).
Fem nya mindre affischer producerades.
Affischutställningen cirkulerade mellan de fyra biblioteken under hösten.
En broschyr togs också fram för detta event.

Den 27 oktober fick vi besök av fyra ledamöter från föreningen Vallentuna Folkrörelsearkiv.
Vi fick en trevlig eftermiddag med utbyte av våra erfarenheter av hur det är att driva en ideell
arkivförening. VFA är det äldsta folkrörelsearkivet i Stockholms län.

Torsdagen den 18 november kunde vi hälsa arkivföreningens medlemmar välkomna till en
arkivkurs ’Ordna ditt arkiv’ där arkivarie Martin Ståhl föreläste och presenterade arkiv i
teori och praktik. 16 deltagare.
Danderyds Hembygdsförening hade generöst öppnat Stallet för denna uppskattade
begivenhet.

Verksamhetsåret avslutades den 16 december med ett intressant studiebesök på Stockholms
stadsarkiv, Kungsklippan. Arkivarie Peter Salomonsson gav oss en inblick i Stadsarkivets
omfattande verksamhet med några minnesvärda klipp från flydda tider.

Arkivens dag 2021

 

Arkivens dag 13 november – som alltid andra lördagen i november – med tema Röster i Arkiven genomfördes i
fint höstväder med 12 nyfikna besökare. Affischer och broschyr från höstens
Demokratijubileum användes som underlag till årets tema.

Ekonomi

Utifrån cirka 65 digitala utskick och sex brevutskick har enbart 33 föreningar betalat årsavgiften.
Den modell som kommunen infört för äskande av kulturbidrag Bidrag till Kulturföreningar
gav DAF ett bidrag på 6 000 kronor. Dessutom har arkivföreningen tilldelats ett stipendium
på 1500 kronor från FSL
Årets resultat hamnade på minus 2 647 kronor. Kostnader på drygt 6 600 kronor för
nyproducerat material till Demokratijubileet var den stora utgiften.
Fortfarande har föreningen ett positivt saldo.
Fullständig information presenteras i Bokslut DAF 2021, januari 2022.

Föreningsarkivets framtid

Djursholms vattentorn med Danderyds Föreningsarkiv i ny skepnad –
är en spännande lokal med historiska vibbar och nu efter det omfattande
restaureringsarbetet har vi tillgång till en ändamålsenlig lokal för arkiv och arkivarbete.

Vi har fått en uppfräschad och ljus lokal som ger energi och arbetsglädje.
Vi är tacksamma att kommunen givit utrymme för denna ändamålsenliga uppgradering.

Danderyd den 14 februari 2022

Monica Frumerie
Pirjo Andersson
Christer Arvas
Anita Enflo
Jan Falk
Stefan Hamberg
Jan Löfgren
Gunilla Peterson