Öppet hus: Lyckat!

Söndagen den 26 september hade Danderyds Arkivförening "öppet hus" i Djursholms Vattentorn kl. 13-15.
Det var inom ramen för Demokratijubileet i Danderyd, 100 år av svensk demokrati. Ett 10-15 besökare fick se lokaler, kapslar med föreningars historia i Danderyd, planscher och mycket annat.
Värdar: Monica Frumerie, Jan Löfgren, Gunilla Peterson och Christer Arvas.
Omdöme: Lyckat!
(En besökare stannade två timmar!)

27 mars 2019: Årsmöte i Stockholms Läns Föreningsarkiv

Sissella Helgesson, Stockholm, blev ny ordförande i föreningen efter Monica Frumerie, Danderyd.
Årsmötet ägde rum i Asplundssalen, Stockholm stadsbibliotek, Kungsklippan 6, Stockholm.

22 mars 2018: Årsmöte i Stockholms Läns Föreningsarkiv

Monica Frumerie, Danderyd, valdes den 22 mars 2018 om som ordförande i Föreningen Stockholms läns Föreningsarkiv. Årsmötet hölls i Elfvinggården, Alvik.
Följande hände:
Kl 15.45  Kerstin Cunelius, Elfvinggården, företrädare för boendets arkiv- och forskningsgrupp, presenterade kvinnoboendets fascinerande historia
Kl 16.15 Årsmöte, öppnat av ordföranden Monica Frumerie, med stadgeenliga förhandlingar ledda av Solveig Nilsson.
Föreningens kanslichef Emelie Geuken valdes att föra protokoll, ordföranden presenterade 2017 års verksamhet och ekonomiska förvaltning, revisorn Jan Löfgren föredrog revisorernas förslag som innebar
dels att styrelsens förslag till bokslut fastställdes,
dels att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Revisorernas förslag godkändes.
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall förbli 1.000 kr för kommunala arkiv, 500 kr för kommunföreningar och 100 kr för enskilda medlemmar och föreningar.

Till ordförande i FSL Stockholms län hade valberedningen, Gunnar Andrén, Stocksund, sammankallande, Maria Bring, Lidingö, och Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna, föreslagit omval av Monica Frumerie, Danderyd. Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Som nya styrelseledamöter hade föreslagits fil dr Kent Zetterberg,  Stockholm, kulturkonsulenten Gabriele Prenzlau Enander, Värmdö, och stadsarkivarien Johan Silverfred, Vaxholm. Årsmötet följde valberedningens förslag som också innebar att Karin Thurfjell, Norrtälje, blev ny ledamot efter att tidigare ha varit suppleant.
Övriga styrelseledamöters mandatperiod löper fram till årsmötet 2019.
Revisorerna Birgitta Sundman, Reco, och Jan Löfgren, Enebyberg, omvaldes medan redaktör Rolf Bromme, Vallentuna, blev ny revisorssuppleant efter Bo Albinsson, Eskilstuna, som avböjt återval.

Till valberedning omvaldes Maria Bring, Lidingö (ny sammankallande) och Nils-Bertil Nilsson, Vallentuna, med Leif Gidlöf, Brännkyrka, som ny tredje ledamot.
Vid årsmötet fick Sven Sievers, ta emot 2018 års Stipendium för sin skrift om kanothistorien.

Aktuellt från 2017

13 december: Styrelsemöte. Vid detta möte planerades våren 2018. Styrelsen arbetar alltid för att det skall finnas ett levande arkiv om föreningar som finns eller har funnits i Danderyd - men är förstås beroende av att föreningarna ställer material till arkivets förfogande.
Föreningarna berättar så mycket om vad som händer och har hänt i vår kommun.
Visst har vi ett kommunalt arkiv, men samhället är mycket mer än myndigheter:
Hembygdsföreningar
Stiftelser
Gillen
Klubbar
Fotoföreningar
Seglarklubbar (det finns tretton i Danderyd!)
Hantverksföreningar
Fackliga organisationer
Kris (Killars rätt i stallet - vi behöver dokumentation!)
Föräldraföreningar från våra skolor
Bostadsrättsföreningar - Sikreno och Gandvik - vill vi ha Er historia!
Idrottsföreningar - vem minns Kedjans IF i Stocksund, en föregångare till 2018 års IFK Stocksund?
Körer i Danderyd, orkestrar, konstföreningar, bridgeklubbar,  ja, listan skulle kunna göras mycket, mycket, längre.

         Men minnet är kort. (Vi behöver också kort, många kort ...)
 Danderyds Arkivförening hjälper Dig och de som kommer efter Dig att minnas genom att dokumentera idag så att vi i morgon och med framtida studier och undersökningar om vad som hände i vår kommun får veta vem som gjorde vad,  när och hur.kan studeras.
    Välkommen med Ditt bidrag.
Vår verksamhet bygger på att just DU hjälper oss med Din förening.
Ordföranden Anita Anderssons telefon och e-postadress finns här till höger.

Det hände 2017

16 januari kl 10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
20 februari kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
20 mars kl 19.00 Årsmöte 2017 (se ovan)
29 mars kl 14.00 Årsmöte i Föreningsarkiven Stockholms län.
Vid det välbesökta årsmötet med FSL i Stockholms län, som ägde rum i Riksarkivet, omvaldes Monica Frumerie, Danderyd, som ordförande.
Ny revisor: Jan Löfgren, Enebyberg.
Valberedningens ordförande Gunnar Andrén, Stocksund, blev också omvald.
10 april
 kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
6 maj kl 14.00 Vattentornet i Djursholm - historisk visning och föreläsning av Monica Frumerie samt av Gunnela Mogensen om Djursholmsarkitekten Samuel R Enblom som ritade tornets tillbyggnad - när vattnet inte räckte till till djursholmsborna.
 8 juni kl 10.30 Studiebesök på Sjöhistoriska museét -  (kontakt Emelie Geuken, Föreningsarkiven i Stockholms län)
12 juni kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
30 augusti kl.13.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
  2 oktober kl.10.00 Styrelsemöte i Danderyds föreningsarkiv
13 oktober kl 14-17 visade  - fram till 21 oktober - Danderyds  

Arkivförening i Mörby centrum (Information Danderyd) bl.a. planscher där ett tjugotal föreningar i Danderyd berättar om sig själva. Det skedde i anslutning till Kulturbiennalen.

                                        Företrädare för Danderyds arkivförening var på plats och berättade om vad Arkivföreningen gör för att intresserade t.ex. år 2030, 2050 eller ännu längre fram skall få veta vad som hände på föreningsfronten tio, tjugo, trettio eller kanske 100 år tidigare.
På plats var Ulla Löwenhielm, ordförande, vidare Anita Andersson, Monica Frumerie, Karin NordvallerGunilla Peterson och Börje Åberg.
De berättade om vad Arkivföreningen gör för att kunskap om Danderydsföreningarna skall vara tillgänglig i framtiden, om vilka föreningar som finns och funnits och vad de har gjort i Djursholm, Enebyberg, Danderyd eller Stocksund.
  20 oktober kl. 9-14 besökte elever från Elevverket i Djursholm Vattentornet för att bekanta sig med arkiveringsarbete. Värdar var Danderyds arkivförening och Samfundet Djursholms Forntid och Framtid.
Eleverna träffade Ulla Löwenhielm, ordförande i Danderyds Arkivförening,  Monica Frumerie, styrelseledamot, och Lars Victor från Samfundet Djursholms forntid och framtid.
Monica Frumerie: - Målet var att visa eleverna vilken betydelse föreningsarkiv har, om gårdagen i dag för framtiden!
  11 november kl 10-15 Arkivens dag arrangerades över hela landet.    Temat var: Synd och skam. Klicka här för att se vilka olika arrangemang som genomfördes Stockholms län
  11 december kl.10.00 Styrelsemöte. Plats: Djursholms Vattentorn-
Temat för mötet var: Arkivfrågor i Danderyd i framtiden.

Årsmötet 2016

Årsmötet i Danderyds Arkivförening 2016 ägde rum i Träffpunkt Enebyberg den 22 mars då Christina Falk, Danderyd, berättade om sitt forskningsarbete som utmynnat i boken Vi eller De.
Boken handlar om striden mellan De vita och De röda under det blodiga Finska inbördeskriget 1918 och baseras på 50 kärleksbrev som författaren hittat, skrivna mellan blivande nära släktingar till Christina Falk under inbördeskriget.

 Arkivföreningens motiv, mål och medel

Motivet för bildandet av Danderyds Arkivförening var och är att för framtiden dokumentera verksamhet i så många föreningar som möjligt i Danderyd.
Att förteckna och bevara material från föreningar är ett viktigt mål så att man kan känna till sin och andra föreningars och människors historia. Bevarande handlingar är också basen för all forskning om det som hänt.
Föreningar och vad de har gjort, betytt och gör är där en viktig del av hela samhället.
Danderyds Arkivförening hoppas att varje förening i Danderyd skall utse en arkivansvarig. Hennes/hans uppgift är att samla, ordna, gallra och lämna föreningens handlingar till Danderyds Arkivförening.

Vad och hur gör vi?

Danderyds Arkivförening vill göra det ingen annan gör: vi förvarar och - viktigt för tillgängligheten - registrerar vilka föreningar som finns och funnits - och vilka handlingar som finns bevarade.
Hur skall efterkommande annars veta vad som finns om det som varit?

Vad vill vi bevara?

Stadgar, protokoll, foton, referat, skrivelser, styrelser, evenemang - listan kan göras lång över vad som gör olika föreningar intressanta.
För att systematisera och tillgängliggöra olika sorters handlingar registrerar Danderyds Arkivförening de enskilda föreningarnas handlingar i ASL, Arkivregister Stockholms Län.
Det betyder att det via internet skall gå att ta reda på vilka föreningar som har handlingar hos Danderyds Arkivförening  liksom vilka typer av handlingar som finns.
Det är på sitt sätt en variant av den populära släktforskningen:
Varifrån kommer jag? Vilka är mina släktingar? Vad har hänt?
Vilka föreningar har funnits och vad har hänt?
Danderyds Arkivförening för också en intern förteckning över innehållet i varje enskilt arkiv.
Föreningsarkiven som har överlämnats till oss förvaras i Djursholms vattentorn.  Vi visar gärna vad som finns i arkivet

 Om man vill titta på något enskilt arkiv - vad göra?
Enklast är att skicka e-post till Ulla Löwenhielm eller Monica Frumerie. De visar gärna vad som finns om en viss förening.
   Man får helt enkelt komma överens om en tid som passar.
  Och man kan sitta i vårt arkiv, läsa och kopiera - däremot lånar vi inte ut föreningars arkiverade material eftersom det nästan alltid handlar om originalhandlingar.
      Men viktigast: Ni är välkomna!

Hur många föreningar är medlemmar?

I slutet av  2017 fanns nära 190 föreningar registrerade under Danderyds föreningsarkiv i Arkivregister Stockholms län, web.foreningsarkiv.a.se.
Antalet har sedan sakta vuxit och vid styrelsemötet 2 okt 2017 rapporterades att antalet registrerade föreningar är 188.
Bland föreningarna finns hembygdsföreningar, idrottsföreningar, båtklubbar, villaföreningar, Lottakårer och annan ideell verksamhet som Rotary, Lions, Rädda Barnen och Röda Korset.
Det finns också gillen och stiftelser som är och har varit viktiga inom kommunen.
Vi har förstås också material från politiska partier i Danderyd (även sådana som inte längre finns), från fackliga organisationer, konst-, film- och andra kulturbärande föreningar i kommunen - och många fler.
En schackförening med mer än 50-årig verksamhet i en del av kommunen - vad sägs om det?!
Ett annat exempel: I december 2016 tillkom en förening, Djursholms konsumtionsförening, från början av 1900-talet. Tack för det!

2017 är omkring sjuttio föreningar i Danderyd aktiva när det gäller att underhålla sina arkiv.
   Kom ihåg:
Vi välkomnar nya föreningar och deras handlingar - eftersom varje förening på sitt sätt har bidragit till vad Danderyd är i dag och blir i morgon.

Ett aktivt arkivarbete

Danderyds Arkivförening disponerar nedre planet i Djursholms Vattentorn. Där har vi våra sammanträden och där vi arbetar praktiskt med inlämnat material.
Föreningen har också haft flera visningar av tornet, i samarbetet med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid som också har lokaler i Vattentornet.

Danderyds kulturstipendium 2015 till Danderyds Arkivförening

Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun beslutade 2015 att Danderyds arkivförening skulle tilldelas Danderyds kommuns kulturstipendium för 2015 för föreningens värdefulla arbete att bevara och dokumentera föreningslivet i Danderyd.

Detta är Danderyds föreningsarkiv

Arkivföreningen i Danderyd bildades 2005 för att ta hand om Danderyds föreningsarkiv.
Föreningen har sin lokal i Djursholms vattentorn - se bilden till höger.

De äldsta arkivhandlingarna är från slutet av 1800-talet.
I dag finns handlingar från föreningar som finns eller funnits i Djursholm, i Enebyberg, i Stocksund eller i västra Danderyd.
Det är, vågar vi påstå, en enastående samling dokument som berättar om hur människor genom årtionden - som blivit mer än 100 år - via sina föreningar påverkat och skapat dagens samhälle i Danderyds kommun.
Ett exempel: Enebybergs IF:s gamla föreningstidningar - finns de?     Ja, vi har dem i Danderyds föreningsarkiv!

Att beskriva och bevara föreningars historia som en viktig del i vår kommuns framväxt - och visa på föreningarnas historiska betydelse - är målet för  arkivföreningen.
     Välkommen att ta del i vår verksamhet!
      Vi arbetar för dagen med gårdagen för morgondagen.

Hur blir man medlem? Vem är medlem?

Danderyds Arkivförening vänder sig främst till föreningar i Danderyd. Men vi välkomnar också enskilda medlemmar.
Medlemsavgiften är  överkomlig, 100 kr/år för förening. Denna avgift gäller även 2018.
Avgiften är densamma - 100 kr/år - för enskilda medlemmar.
Vårt plusgiro är 170 28 15-0.

Så kom Danderyds Arkivförening till

Initiativet till att bilda Danderyds Arkivförening togs 2005 av Karin Löfdahl, mångårig styrelseledamot i i Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, tidigare kommunfullmäktig (s) i Danderyd och under många år ledamot i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
En viktig medarbetare under många år har dessutom varit Sven Elf, under många år verksam som arkivarie i Djursholms Forntid och Framtid.
Också övriga hembygdsföreningar i kommunen, Danderyds hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har mycket aktivt bidragit till verksamheten.
Många enskilda har på olika sätt sett till att det nu finns ett arkiv om föreningar som bidragit till att forma dagens Danderyd.